Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Rodzinna piecza zastępcza - wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:
kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie,
zagospodarowanie.

Usamodzielniającemu się wychowankowi pieczy zastępczej udziela się także pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę
  zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę
  opiekuńczo-terapeutyczną.

Usamodzielniany wychowanek w celu otrzymania świadczeń ma obowiązek:
- wskazania co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia
  funkcji opiekuna usamodzielnienia,
- opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia co
  najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia,
- realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia,
- realizacji obowiązku szkolnego,
- przedkładania w powiatowym centrum na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego
  kontynuowanie nauki,
- współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym, informowanie centrum o każdej
  istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej.

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie lub kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:
- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie
  przyznana,
- osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą,
- osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje
  zatrudnienia,
- stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej
  zatrudnienia,
- osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  przestępstwo skarbowe.

Szczegółowych informacji na temat wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, tel. 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, wtorki-piątki od 700 do 1500.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl