Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Rodzinna piecza zastępcza - jak zostać rodziną zastępczą?
Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko.
Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki:
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1-3
    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
    1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
    2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona
        ani zawieszona;
    3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika
        z tytułu egzekucyjnego;
    4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
    5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami
        o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinne-
        go domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu
        predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
    6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywi-
        dualnych potrzeb, w tym:
        a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
        b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
        c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu
    dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
    przestępstwo.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi
    posiadać stałe źródło dochodów.
Osoby spełniające powyższe wymagania biorą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobywają wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskują informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębiają wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększają umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbywają też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.
Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne.
Ostateczną decyzję o utworzeniu rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka bądź dzieci podejmuje sąd.
Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pp. Lucyna Nowak i Julita Krzyżyńska (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, wtorki-piątki od 700 do 1500.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl