Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Rodzinna piecza zastępcza - informacje ogólne
Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.
Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
• traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
• zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
• zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
• zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
• zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
• umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nadal pozostają oni opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o wydanie paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. W przypadku, gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.
Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawno-rodzinnych pomiędzy opiekunami, a dzieckiem, takich jak w przypadku przysposobienia, dziecko nie staje się dzieckiem rodziny zastępczej. Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie następuje dziedziczenie z mocy ustawy.

Ważne:
- rodzina zastępcza to nie adopcja,
- opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
- dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić,
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
- troska o cudze dzieci nie jest tym samym co troska o dziecko własne,
- dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,
- większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej
  zrozumienia i cierpliwości,
- dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl