Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Rodzinna piecza zastępcza - formy wsparcia dla rodzin zastępczych
Wsparcie finansowe

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obejmuje znacznie szerszym, niż wymagają tego obligatoryjne przepisy, wsparciem rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego. PCPR w Gostyniu przyznaje - w sytuacjach zasadnych - świadczenia fakultatywne, m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. PCPR w Gostyniu przyznaje też dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych poza miejscem zamieszkania, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. Formą wsparcia są także świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.


Grupy wsparcia

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.

Grupy wsparcia organizowane przez PCPR w Gostyniu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, aby służyć wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi. Szeroko rozumianym celem grupy jest wzrost świadomości uczestników na temat siebie (osobistych pragnień, dążeń, celów życiowych), jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, odmiennych i niecodziennych. Grupę wsparcia tworzą ludzie doświadczający podobnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a także sytuacjami nietypowymi, odbiegającymi od zwykłych zachowań. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób i pod czujnym okiem prowadzącego, wspólnymi siłami, w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości mogą podzielić się swoimi problemami z grupą. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności. Spotkania grup wsparcia są organizowane średnio raz w miesiącu - zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych.


Szkolenia

Dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gostyńskiego PCPR w Gostyniu - organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje szkolenia. Prowadzone są one przez specjalistów różnych dziedzin i obejmują obszary ważne dla opiekunów oraz wychowanków pieczy zastępczej. Znalazły się wśród nich tematy z zakresu rozwoju seksualnego dziecka, płodowego zespołu alkoholowego, traumy, zaburzeń zachowania, uzależnień, cyberprzemocy, komunikacji, mediacji, wspomagania rozwoju dzieci i szereg innych. Szkolenia mają formę zarówno wykładów, jak i warsztatów, w zależności od potrzeb oraz specyfiki podejmowanego zagadnienia.


Wsparcie Koordynatora RPZ

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań
  wynikających z pieczy zastępczej,
przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowa-
  dzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemne-
  go kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specja-
  listycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina
  zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opie-
  ki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w ce-
  lu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastęp-
  czej.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl