Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rodzina zastępcza - szansą dobrego startu

Ostatnia niedziela września miała w Gostyniu bardzo familijny charakter. Stało się tak z powodu festynu „Rodzina zastępcza - szansą dobrego startu” (29.09.2013). Rynek gostyński za sprawą placówek, stowarzyszeń i instytucji wspierających rodziny stał się bardzo gwarny, wesoły i kolorowy. Licznie też przybyły całe rodziny z dziećmi, by wspólnie się bawić. Wśród przybyłych szczególnie serdecznie witano rodziny zastępcze, gdyż festyn poświęcony był promowaniu idei rodzicielstwa zastępczego. Prowadzący festyn pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęcali do zostania rodzinami zastępczymi i przybliżali zasady rodzinnej pieczy zastępczej. Wskazywali też na różnice między adopcja a pieczą zastępczą. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z publikacjami PCPR w Gostyniu poświęconymi pieczy zastępczej oraz wychowywaniu dzieci. Także Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podkreślając znaczącą rolę rodzin zastępczych w powiatowym systemie pomocy społecznej, osobiście zachęcał do podjęcia przemyślanej decyzji o zostaniu rodziną zastępczą.

Do akcji promowania szczytnej idei rodzin zastępczych włączyły się liczne instytucje i organizacje. Przedszkole integracyjne, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TRATWA”, zaprezentowało elementy metody Montessori. Przygotowało też stoisko, w którym można było wykonać swoją własną lalkę lub przyrządzić słodką jadalną mandalę. Niepubliczne przedszkole „Piotruś Pan” przedstawiło kolorowy program artystyczny wykonany przez dzieci i panie przedszkolanki. Wesoło zrobiło się też w czasie kolejnej prezentacji, przygotowanej przez Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”. Ciekawy program wykonało też Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Sióstr Służebniczek”.

Kolejnymi wydarzeniami festynu „Rodzina zastępcza - szansą dobrego startu” był pokaz karate w wykonaniu gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” oraz prezentacja zespołu tanecznego „ANIMA”.

W czasie festynu odbył się też quiz wiedzy o rodzicielstwie zastępczym. Organizator festynu: PCPR w Gostyniu przygotowało też malowanie twarzy, konkursy plastyczne, zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych oraz stoisko z kawą i herbatą oraz słodkimi wypiekami, w tym wykonanymi przez rodziny zastępcze. Oblegana była też kuchnia polowa z bigosem podstawiona przez Leśne Diabły z Brzedni.

Jak podkreślają organizatorzy: - Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Kandydaci przejdą profesjonalne szkolenie. Odbędą też praktyki w rodzinach zastępczych.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną oraz wsparcie specjalistyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia, specjalistycznych szkoleniach, wyjazdach wakacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci, oraz na temat szkolenia i innych form pomocy znajdziesz na stronie PCPR w Gostyniu: gostyn-pcpr.info/piecza w zakładce Rodzinna piecza zastępcza.

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w rodzinie!

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki*).

Ważne:
- rodzina zastępcza to nie adopcja,
- opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
- dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić,
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
- troska o cudze dzieci nie jest tym samym co troska o dziecko własne,
- dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,
- większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości
- dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obejmuje znacznie szerszym, niż wymagają tego obligatoryjne przepisy, wsparciem rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego. PCPR w Gostyniu przyznaje - w sytuacjach zasadnych - świadczenia fakultatywne, m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Przyznaje też rodzinom zastępczym świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. PCPR w Gostyniu przyznaje też dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych poza miejscem zamieszkania, przyznaje też świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. PCPR w Gostyniu przyznaje też świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Rodziny zastępcze korzystają od kilku lat z dodatkowych specjalistycznych szkoleń, organizowanych przez PCPR w Gostyniu. Otrzymują też znaczące wsparcie w niesieniu pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych w postaci wsparcia materialnego. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi w pieczy i dziećmi biologicznymi mogą korzystać, dzięki aktywnej działalności PCPR w Gostyniu, z bezpłatnych wyjazdów szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem nad jeziorem lub nad morzem.

Znaczna część tych świadczeń jest możliwa do udzielenia rodzinom zastępczym dzięki aktywności PCPR w Gostyniu oraz pozyskiwaniu przez Centrum dodatkowych środków spoza budżetu powiatu na te działania. Pozostałe świadczenia są możliwe dzięki dobrej współpracy PCPR w Gostyniu z Zarządem i Radą Powiatu Gostyńskiego oraz przychylnością członków ww. organów dla idei pieczy zastępczej.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pp. Alicja Data i Natalia Hajnsz (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerami telefonów: (65) 572 75 28 i 603 533 381 w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 8:00 do 18:00, we wtorki, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00.

*)
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny
    i systemie pieczy zastępczej:
    1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
    2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
    3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
    4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
    5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku
        przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
        wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
    6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
        w tym:
        a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
        b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
        c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
    powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
    skarbowe.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło
    dochodów.
Festyn RZ 2013 01
Festyn RZ 2013 02
Festyn RZ 2013 03
Festyn RZ 2013 04
Festyn RZ 2013 05
Festyn RZ 2013 06
Festyn RZ 2013 07
Festyn RZ 2013 08
Festyn RZ 2013 09
Festyn RZ 2013 10
Festyn RZ 2013 11
Festyn RZ 2013 12
Festyn RZ 2013 13
Festyn RZ 2013 14
Festyn RZ 2013 15
Festyn RZ 2013 16
Festyn RZ 2013 17