Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Informacja o Programie Aktywny Samorząd, zadanie C-1

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach obszaru C zadanie 1 „Aktywny Samorząd”.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka.

Adresatami programu mogą być osoby, które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnospraw-
  ności;
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcz-
  nym.

Ponadto Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni lub nieuczący się, w celu uzyskania dofinansowania muszą okazać się dokumentem, tj. zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) i potwierdzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest równoważny z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Osoby, które są poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

Informujemy, że termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I Obszar C Zadanie 1, został wydłużony do 30.09.2019r. Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, I piętro, pokój 206 lub na stronie internetowej:
http://www.gostyn-pcpr.info w zakładce Program „Aktywny Samorząd”.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl