Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Gospodarskie wizyty

Powiat gostyński prowadzi kilkanaście placówek pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny. To zadanie wymagające zaangażowania zarówno ze strony władz powiatu jak i kierownictwa i personelu tych placówek. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego ograniczone. Koordynacji działalności domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kierowaniu do nich dorosłych i dzieci wymagających wsparcia towarzyszy też nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością tych placówek wsparcia całodobowego. W ramach sprawowanego nadzoru Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadzili w ostatnich tygodniach kontrole bieżącego funkcjonowania i analizę potrzeb remontowych i inwestycyjnych w domach pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy i domach dziecka powiatu gostyńskiego. Spotkali się oni z dyrektorami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami, uczestnikami oraz wychowankami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek.

Pierwszą z wizytowanych placówek był Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. Zapewnia on opiekę dzienną 35 uczestnikom oraz zajęcia w pracowniach: kulinarnej, plastyczno-technicznej, krawiecko-hafciarskiej, ceramiczno-konstrukcyjnej, komputerowej, muzycznej. Placówka oferuje też swoim podopiecznym dodatkowo: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych, fizykoterapię i rehabilitację ruchową, psychoterapię, pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarską. Rozmawiano też o problemach zgłaszanych przez rodziny uczestników, w tym o trudnych decyzjach dotyczących ubezwłasnowolnień, które zabezpieczają osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejną wizytowaną placówką był Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Jest to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 87 miejscami. Głównym problemem tej placówki jest sprawa uregulowań finansowych z właścicielami pałacu, w którym funkcjonuje dom. Żądają oni dużych kwot za wcześniejsze użytkowanie pałacu, nie przywiązując wagi do faktu, że gdyby nie funkcjonujący w Chwałkowie dom pomocy społecznej, to dziś pałac byłby najprawdopodobniej niezamieszkałą rozsypującą się ruiną. Obecnie wystąpili oni do sądu o przyznanie im tych roszczeń. W czasie kontroli sprawdzano zabezpieczenie mieszkańców DPS w napoje w czasie upałów, analizowano zmiany kadrowe w obszarze rehabilitacyjno-terapeutycznym w placówce. Obecnie DPS w Chwałkowie prowadzi w ramach terapii zajęcia: komputerowe i edukacyjne, plastyczno- techniczne, rekreacyjno-ruchowe, w tym wyjazdowe, rehabilitacyjne, muzyczne i kinezyterapię. Wydawana jest też gazetka.

W czasie kontroli w Domach Dziecka nr 1 i nr 2 w Bodzewie oraz w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora i dyrektor PCPR w Gostyniu spotkali się z prowadzącą w tym samym czasie kontrolę bodzewskich placówek Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Anną Malinowską. Wspólnie stwierdzono, że domy dziecka w Bodzewie to placówki wzorcowe i zapewniające wyjątkowe warunki swoim wychowankom. Obecnie zapewniają one 28 miejsc dla dzieci starszych i młodzieży. Kontrolowano plany wsparcia wychowanków w okresie wakacyjnym. Omawiano też problem niektórych rodziców dzieci przebywających w Bodzewie. Z jednej strony są oni ważni dla dzieci, z drugiej ich zachowania i wpływ na dzieci są nieprawidłowe, obciążające i zagrażające dzieciom, choć sami rodzice mogą być tego nieświadomi.

Kolejną kontrolowaną placówką był Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. To dom specjalizujący się w sprawowaniu opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Placówka ta prowadzi też grupę dla osób z demencją. DPS w Chumiętkach dysponuje 114 całodobowymi miejscami. Analizowano obecny stan placówki. Dom realizuje wiele działań naprawczych, które pozwolą dorównać mu standardem i jakością funkcjonowania do pozostałych placówek powiatu. M.in. wybudowano nową windę, która pozwoliła na transport między kondygnacjami budynków osób leżących oraz ułatwiła poruszanie się mieszkańcom na wózkach oraz pozostałym mieszkańcom, którzy ze względu na swoje choroby oraz wiek mają trudności z pokonywaniem barier, jakimi są schody. Rozmawiano też o poprawie wystroju wnętrz, a zwłaszcza pokoi dla mieszkańców. Część wizyty poświęcono omówieniu całkowitej modernizacji i uruchomieniu „serca domu”, czyli kuchni. DPS w Chumiętkach prowadzi też dla swoich mieszkańców zajęcia terapeutyczne i aktywizujące: biblioterapię, taniec rehabilitacyjny Paneurytmia, wydawana jest gazetka, ergoterapię, w tym prowadzenie mini-zoo, zajęcia plastyczne, parateatralne, kulinarne, rekreacyjne - w tym wyjazdowe oraz różne formy rehabilitacji.

Zespół kontrolny zawitał też do Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. To placówka sprawująca opiekę nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Dysponuje ona 97 miejscami. Nadzorujący obejrzeli wyremontowaną kuchnię wraz z pomieszczeniami stanowiącymi jej zaplecze i system wentylacyjny oraz sale do zajęć terapeutycznych: fiuzingu (szkła wtapianego) i witrażu, hafciarską, plastyczną, biblioterapeutyczną, kulinarną, muzykoterapii, komputerową oraz salę do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Zapoznali się też z planami terapii, w tym kulturalnej, budowanej tematycznie. Rozmawiano też o konieczności wymiany okien kuchennych i sprawach związanych z problemem roszczeń spadkobierców.

Ostatnią z kontrolowanych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Jest to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 67 miejscami. Dom prowadzi zajęcia terapeutyczne w formach: akademii rozmaitości, zajęć kulturalnych, plastycznych, oświatowych, muzycznych, komputerowych, rękodzielniczych, kulinarnych, parateatralnych i kabaretowych, rekreacyjnych, w tym wyjazdowych oraz rehabilitacyjnych. Rozmawiano też o sprawach dotyczących przewidywanych roszczeń spadkobierców.

Należy podkreślić, że roszczenia byłych i obecnych właścicieli wobec powiatu związane z pałacami, w których działają domy pomocy społecznej, to obecnie dodatkowa trudność, towarzyszącą prowadzeniu domów pomocy społecznej przez powiat gostyński. Dużym ciężarem jest też fakt, że większość placówek pomocy społecznej powiatu gostyńskiego funkcjonuje w zabytkowych obiektach otoczonych parkami. Ich utrzymanie rodzi dodatkowe duże koszty, a wojewódzki konserwator zabytków, mimo że narzuca wygórowane i kosztochłonne wymogi, nie udziela żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na ich realizację, cały ciężar wydatków zrzucając na barki powiatu gostyńskiego.
Gospodarskie wizyty 2019 01
Gospodarskie wizyty 2019 02
Gospodarskie wizyty 2019 03
Gospodarskie wizyty 2019 04
Gospodarskie wizyty 2019 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl