Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Podsumowano
powiatową pomoc społeczną


Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2018.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 15 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2018 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 586 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 144 dzieciom), 175 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 27 osób usamodzielniono. Zrealizowano 35 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 937 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 348 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 16 kontroli w placówkach podległych, zorganizowało 38 szkoleń i konferencji dla 982 uczestników. Udzieliło też 2 115 świadczeń finansowych na kwotę 3 046 164,62 zł oraz 40 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 30 mediacji rodzinnych i 44 terapie rodzinne i indywidualne oraz udzielono 42 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 39 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 43 specjalistyczne sprzęty rehabilitacyjne. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zostało nagrodzone Certyfikatem „Znak Jakości „Przyjazny Urząd”” w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd”. W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2018”.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2019 01
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2019 02
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2019 03
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2019 04
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2019 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl