Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowy zespół konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy

Powiat Gostyński jest jednym z niewielu powiatów, w których działa powiatowy zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To miejsce spotkań i pracy przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz kuratorów, przedstawicieli policji, organizacji pozarządowych i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

26 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół działa - w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wzięli w nim udział Przewodniczący Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pogorzeli, Pępowa i Ponieca, kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach - Marysinie, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu, przedstawiciela Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Gostyniu, przedstawiciela Punktu Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „DZIECKO” i Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz przedstawiciela PCPR w Gostyniu.

Posiedzenie rozpoczęła prelekcja „Praca z osobą stosującą przemoc - wybrane narzędzia”, które poprowadził praktyk w zakresie wsparcia dla osób, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie, (specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta TSR, mediator, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, trener Treningu Zastępowania Agresji ART). Prowadzący przedstawił katalog kilkunastu form oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, począwszy od rozmów uświadamiających po programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne. Omówił też „syndrom Bolka”, będący charakterystyczną cechą wielu planów pracy z rodziną uwikłaną w zjawisko przemocy w rodzinie, realizowanych przez grupy robocze zespołów interdyscyplinarnych.

Następnie przedstawiono zmiany w działaniach PCPR w Gostyniu wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, polegające na tym, że oprócz programu korekcyjno-edukacyjnego uruchomiony został też program terapeutyczno-psychologiczny. Członkowie Zespołu dokonali ustaleń w zakresie kierowania na te programy, mających pozwolić na objęcie nimi większej grupy osób, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie.

W kolejnych punktach obrad omówiono przygotowania do powiatowej konferencji „Razem przeciw przemocy”, planowanej na maj br.; przedstawiono stan prac nad Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2025.

W ostatnim punkcie obrad przedstawiono ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” w zakresie bezpłatnych szkoleń dla specjalistów z terenu Powiatu Gostyńskiego, dotyczących podnoszenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ofercie znalazły się:
1. Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie:
    - wersja a) - procedura w obszarze interwencyjnym i pomocowym (członkowie grup roboczych i zespołów interdyscypli-
      narnych),
    - wersja b) - procedura w obszarze interwencyjnym (placówki pomocy społecznej, oświaty ochrony zdrowia, GRPKA,
      policja, NGO).
2. Kwestionariusze szacowania ryzyka i algorytmy postępowania w przypadku przemocy w rodzinie (oświata, ochrona zdro-
    wia, pomoc społeczna, policja).
3. Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzin - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej (oświata, och-
    rona zdrowia, pomoc społeczna, policja).
4. O przemocy rówieśniczej (oświata).
5. Cztery sytuacje odbioru dzieci (kuratorzy, policja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia).
6. Rozmowa i praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie.
7. Rozmowa i praca z osobą stosującą przemoc.
Powiatowy zespol konsultacyjny ds przemocy 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl