Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Ruszy budowa nowej siedziby ŚDS w Chwałkowie

25 kwietnia została podpisana umowa Gminy Krobia z konsorcjum firm JG-Bud Jan Grzybowski z Daszewic i P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania. Dzięki niej obiekt dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi przebudowany zostanie na potrzeby Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym swoją nową siedzibę znajdzie Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej, prowadzony przez Powiat Gostyński. Obecnie korzysta on z gościny w murach Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie działa w ramach powiatowego systemu oparcia społecznego. Zapewnia dzienną opiekę i zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), których przygotowuje do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym.

ŚDS zapewnia opiekę dzienną osobom, które z powodu niepełnosprawności wymagają pomocy innych. W skład usług realizowanych przez ŚDS wchodzą: stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce; zapewnienie wyżywienia; udzielanie pierwszej pomocy; udzielanie konsultacji i sporządzanie okresowych ocen stanu funkcjonowania i zdrowia, umożliwienie farmakologicznej terapii; umożliwienie psychoterapii indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb podopiecznych.

Kolejnym równie ważnym zadaniem ŚDS jest zapewnienie rehabilitacji społecznej. Obejmuje ona kilka rodzajów treningów: trening komunikacji interpersonalnej - polegający na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, jak i umiejętności pracy w grupie; trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu rozumiany jako samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie się itd.; trening zaradności życiowej, który dotyczy takich czynności jak pranie, sprzątanie, dbanie o higienie osobistą, wygląd zewnętrzny, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, czy też gospodarowanie pieniędzmi; trening umiejętności spędzania czasu wolnego, polegający na rozwijaniu zainteresowań oraz umiejętności korzystania z równych ofert spędzania wolnego czasu tj. turystyka, rekreacja, udział w imprezach lokalnych o charakterze sportowym, czy kulturalnym.

Równie ważnym elementem jest rehabilitacja zawodowa, która polega na prowadzeniu: terapii zajęciowej, w ramach której realizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, porządkowe itp., trening umiejętności podejmowania różnych zajęć, w tym przygotowywanie do podjęcia pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

W podpisaniu umowy z wykonawcą uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Krobi Michał Listwoń, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, reprezentujący Powiat Gostyński - partnera projektu dotyczącego KCUS oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda, a także przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Wszyscy zgodnie przyznawali, że uratowanie obiektu starej gazowni i nadanie mu nowych funkcji, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Krobia i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Wobec wykonawcy, z którym podpisano umowę, przedstawiciele samorządu Krobi i Powiatu Gostyńskiego formułowali oczekiwania, aby inwestycja została zrealizowana rzetelnie i terminowo. Zgodnie z zawartą umową prace rozpoczną się po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji projektowej, a zakończenie robót planowane jest do połowy grudnia 2020 roku. Wykonawca dysponuje doświadczeniem w ratowaniu i przebudowie starych obiektów, specjalizuje się m.in. w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Wartość prac budowlanych związanych z powstaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych to 4 277 666 zł, z czego - co warto podkreślić - blisko 2 mln zł stanowi dofinansowanie, które Gmina Krobia pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W budynku KCUS funkcjonować będą: Klub Seniora dla 60 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, a także mieszkania chronione. Te ostatnie doposażone zostaną w sprzęt i pomoce umożliwiające pobyt w nich osobom lub rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W mieszkaniach zostanie zamontowany również system tzw. teleopieki, umożliwiający 24-godzinny monitoring np. osób starszych czy z niepełnosprawnością pod nieobecność ich opiekunów, który gwarantował im będzie bezpieczeństwo.

Ponieważ utworzenie KCUS obejmuje także tzw. działania miękkie, na które krobski samorząd pozyskał dodatkowo blisko 1,9 mln zł (również w ramach WRPO na lata 2014-2020), w przyszłości świadczone będzie mogło być w nim m.in. poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne czy rodzinne). W ramach Klubu Seniora przewidziano natomiast warsztaty rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania seniorów, wykłady związane z ich edukacją prozdrowotną, a także zajęcia: sportowe (m.in. nordic walking i wyjazdy na basen), prozdrowotne-terapeutyczne (artterapia, muzykoterapia, fizjoterapia/kinezyterapia) oraz kulturalne (wizyty w kinie, teatrze, koncerty). Na koniec warto podkreślić, że budowa Krobskiego Centrum Usług Społecznych jest szansą nie tylko na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, ale również na zachowanie aktywności seniorów, co nabiera szczególnego znaczenia w następstwie starzejącego się społeczeństwa. Dzięki jego utworzeniu uda się również zachować zabytkowy budynek starej gazowni oraz poprawić estetykę przestrzeni publicznej.
Ruszy budowa nowej siedziby SDS w Chwalkowie 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl