Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiat Gostyński rozwija pieczę zastępczą

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Gostyńskiego przyjęła „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021”. Został on opracowany w celu zapewnienia każdemu dziecku, całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego przez zespół specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w oparciu o konsultacje ze specjalistami systemu wsparcia rodziny z innych instytucji i organizacji pozarządowych. Program został też poddany konsultacjom społecznym.

Piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej lub zawodowej. W przypadku braku powyższych możliwości zapewnia się instytucjonalną pieczę zastępczą w placówce typu socjalizacyjnego. Dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej lub placówce do osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku kontynuowania nauki, za zgodą rodziny zastępczej lub dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Pobyt w rodzinie zastępczej może być skrócony w wyniku zmiany sytuacji prawnej rodziców biologicznych, tj. w przypadku przywrócenia władzy rodzicielskiej. Wtedy następuje powrót do rodziny biologicznej. Natomiast w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej dziecko kierowane jest do przysposobienia.

Z tych powodów kandydaci na rodziców zastępczych, podejmując decyzję o utworzeniu rodziny zastępczej, muszą mieć świadomość czasowego charakteru opieki nad dzieckiem i obowiązku wspierania kontaktów dziecka z rodzicami, a także brać pod uwagę i akceptować możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

„Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021” zawiera m.in. diagnozę potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w powiecie gostyńskim, w oparciu o którą powstał cel strategiczny Programu oraz zadania służące jego realizacji. Program opisuje też zakładane rezultaty realizacji Programu. Zwraca też uwagę na zagrożenia dla realizacji działań ujętych w Programie.

Przeprowadzona diagnoza wskazuje, że w ostatnich latach nie maleje liczba dzieci trafiających do pieczy zastępczej. Trzy główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to w kolejności:
- bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- uzależnienia rodziców,
- przemoc w rodzinie.

Diagnoza wykazała też, że Powiat Gostyński dysponuje rozwiniętą infrastrukturą pieczy zastępczej, obejmującą takie zasoby jak: rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz placówki wsparcia dziennego. Ich działalność wspiera PCPR w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Należy ocenić, że istniejące zasoby są wystarczające w stosunku do potrzeb występujących na terenie powiatu gostyńskiego. Jednakże ze względu na charakter spraw, których czasami nie sposób przewidzieć (m.in. śmierć, choroba rodziców), planowane zwiększenie liczby rodzin niezawodowych znajduje swoje uzasadnienie. Kolejnym priorytetem na najbliższe lata jest podnoszenie poziomu funkcjonowania pieczy zastępczej - jest to zgodne z zadaniami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Usprawnianie odbywać się będzie zarówno poprzez polepszanie warunków pobytu dzieci w pieczy, jak i rozszerzanie i intensyfikację fachowego wsparcia i specjalistycznego poradnictwa. Obejmować też będzie dalszą specjalizację w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 grudnia 2018 roku w Bodzewie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, każda sprawuje pieczę nad 14 wychowankami, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021 zakłada funkcjonowanie kompleksowego systemu wspierania rodzin. Określa zakres niezbędnych zadań i działań, zmierzających do ograniczenia sieroctwa społecznego. Program opisuje założone do osiągnięcia cele, wymienia instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone w realizację przyjętych założeń. Ponadto Program precyzuje działania podejmowane na rzecz realizacji założonych celów, zadania w ramach kategorii działań.

Celem strategicznym Programu jest zapewnienie dzieciom, przebywającym poza rodziną naturalną, właściwej opieki i wychowania w pieczy zastępczej na terenie powiatu oraz podjęcie pracy z rodziną pochodzenia dziecka umożliwiającej powrót dziecka do rodziny lub, gdy jest to niemożliwe, dążenie do przysposobienia, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - zapewnienie opieki i wychowania w środowisku zastępczym.

Cel strategiczny będzie realizowany przez działania w sześciu obszarach. W obszarze profilaktyki podejmowane będą działania wspomagające i wspierające rodzinę biologiczną dziecka, by zapobiegać kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcjonalności. W drugim obszarze - rodzin zastępczych - realizatorzy programu skupią się na rozwoju i wsparciu rodzinnych form pieczy zastępczej. Trzeci obszar to wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w celu zapewnienia możliwości jak najszybszego powrotu dzieci do rodziców biologicznych. Czwarty obszar to wszelkie działania służące utrzymaniu poziomu świadczonych usług na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Piaty obszar to obejmuje działania wspierające proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. I wreszcie szósty obszar to działania służące wspieraniu specjalistów z zakresu pieczy zastępczej poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i szkolenia.

Zakłada się, że tylko równoległa realizacja przyjętych w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim celów oraz realizacja gminnych programów wpierania rodziny w samorządach wchodzących w skład powiatu gostyńskiego, umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci z terenu powiatu w pieczy zastępczej oraz powroty dzieci z pieczy do swoich rodzin, po przywróceniu tym rodzinom zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakłada się też, w sytuacjach, gdy przywrócenie rodzinie biologicznej dziecka zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych nie jest możliwe, dążenie do przysposobienia dziecka.

Adresatami Programu są:
1) rodziny biologiczne, w szczególności te, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,
2) rodziny zastępcze z małoletnimi dziećmi i pełnoletnimi wychowankami nadal przebywającymi w rodzinie zastępczej,
3) usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
4) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
5) specjaliści wspierający rodziny i wychowanków pieczy zastępczej.

Przypominamy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi.

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!
Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowują obecnie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.
Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl