Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie w sprawie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

4 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Wśród obecnych znaleźli się między innymi przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i kilku lokalnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Akademia Samodzielności” oraz propozycję modelu usług społecznych. Trzecia część miała charakter warsztatowy - w kilku grupach pracowano nad sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w gminach powiatu gostyńskiego.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników spotkania sieciującego w Gostyniu:
Sytuacja osób z niepełnosprawnością:
· Rozwinięta baza instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością (PCPR, 7 OPS, 4 DPS-y, 2 ŚDS-y, 1 WTZ, 1 ZAZ,
  NGO’s, CIS, podmioty ekonomii społecznej, podmioty medyczne - potrzeba utworzenia zakładu pracy chronionej;
· Konieczność zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością;
· Potrzeba utworzenia usług asystenckich, mieszkań chronionych;
· Konieczność poprawy dostępu do usług specjalistycznych;
· Brak reprezentacji interesów na poziomie samorządu - pełnomocnika - problem ten dotyczy gmin całego powiatu;
· Potrzeba utworzenia ŚDS dla osób z głęboka niepełnosprawnością intelektualną;
· Potrzeba utworzenia placówki dla osób z autyzmem;
· Konieczność utworzenia internatu przy zespole szkół specjalnych.
Sytuacja opiekunów faktycznych:
· Utrudniony dostęp do specjalistów;
· Brak grup wsparcia dla opiekunów;
· Brak miejsca na spotkania (warsztaty, szkolenia);
· Konieczność zorganizowania opieki wytchnieniowej.
Przeszkody:
· Trudności lokalowe
· Bariery prawne - często uniemożliwiające samorządom podejmowanie działań, będących odpowiedzią na potrzeby
  zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami
· Brak połączeń transportowych między częściami powiatu
· Brak koordynacji między instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością
· Bariery architektoniczne w miejscach publicznych
Rekomendacje ROPS:
· Poprawa dostępu do wsparcia specjalistycznego - informator zawierający wykaz miejsc oferujących wsparcie
  specjalistyczne;
· Utworzenie punktu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz stanowiska pełnomocnika
  burmistrza / wójta ds. osób z niepełnosprawnościami;
· Utworzenie stanowiska asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (pilotaż, etat testowy).
Dalsza część współpracy zakłada:
· podpisanie deklaracji o zamiarze wdrożenia modelu i deklaracji partnerstwa między lokalnymi podmiotami, które będą
  zakładały wdrażanie modelu usług,
· monitorowanie wdrażania usług społecznych (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, inne)

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizuje Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.

Cel projektu będzie realizowany poprzez:
· Treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
· Doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego.
· Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
· Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z
  niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Spotkanie w sprawie wsparcia dla ON 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl