Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiat gostyński zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu

Projekt z powiatu gostyńskiego pn. „Pomagamy-działamy” znalazł się w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Od zależności ku samodzielności”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkaset projektów z całego kraju. Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły I etap konkursu na poziomie wojewódzkim: wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie przesłały najwyżej ocenione w województwach do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Konkursowa Ministerstwa dokonała oceny formalnej i merytorycznej i nagrodziła 46 podmiotów - 20 jednostek samorządu terytorialnego i 26 organizacji pozarządowych. Łączna kwota dofinansowania to 3 mln zł.

W grupie projektów z najwyższą punktacją, znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” z Powiatu Gostyńskiego. Współrealizatorami projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Głównym celem konkursu MRPiPS „Od zależności do samodzielności” jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, siłami, możliwościami i zasobami, nie są w stanie samodzielnie pokonać. W ministerialnym konkursie zwrócono uwagę na cztery ważne obszary: a) wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi; b) samopomoc; c) umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia; d) integracja i innowacyjność.

Celem projektu „Pomagamy-działamy - program aktywizacji osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim oraz pleszewskim” jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim oraz kilku sąsiednich powiatach. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Udział w zajęciach dla wszystkich uczestników projektu będzie całkowicie bezpłatny dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 99 575 zł, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie w wysokości 20 940 zł oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.

Projekt będzie realizowany od maja do grudnia 2019 r.
Powiat Gostynski zwyciezca ogolnopolskiego konkursu 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl