Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Leki dla seniorów - możliwe dofinansowania i ulgi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w 2018 r. średnie wydatki seniorów na zdrowie, w tym leki, stanowiły minimum 9% uzyskiwanych dochodów (za: raport InfoSenior). W wielu przypadkach odsetek ten jest znacząco wyższy, dlatego warto pamiętać o możliwych ulgach i dofinansowaniach w zakresie zakupu leków, z których mogą korzystać seniorzy.

Pierwsza możliwość:
Odliczenie wydatków na zakup leków w zeznaniu rocznym

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków na leki, na które lekarz specjalista wydał zaświadczenie, potwierdzające konieczność ich stosowania.

Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie kwoty powyżej 100 zł faktycznie poniesionych wydatków w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Przykład: Senior wydał łącznie w danym miesiącu 120 zł na leki, może odliczyć 20 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnik, który chce dokonać odliczenia wydatków poniesionych na leki, musi posiadać:
o  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, przy czym:
  I grupa inwalidztwa to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą
        niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności,
  II grupa inwalidztwa - to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą
        niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności albo
o  decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na nabycie leków można odliczyć w zeznaniu rocznym, jeżeli osoba niepełnosprawna, posiada stosowne orzeczenie o niepełno-sprawności potwierdzone przez lekarza orzecznika, a jednocześnie:
o  otrzyma potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (stale lub czaso-
    wo),
o  dokona zakupu produktów spełniających cechy leku,
o  poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł,
o  posiada potwierdzenie nabycia leku (np. fakturę).

WAŻNE: Ulga ta przysługuje też podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. W tej drugiej sytuacji z odliczenia mogą skorzystać podatnicy, pod których opieką przebywają: współmałżonek, rodzic, rodzic małżonka, rodzeństwo, dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, synowa, zięć, macocha i ojczym. Z ulgi można skorzystać, jeśli dochody niepełnosprawnego, będącego pod opieką podatnika, nie są wyższe niż 10 080 zł.

Druga możliwość:
Program Leki 75+

Ulga ta jest skierowana do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jak otrzymać bezpłatne leki?
Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
o  wiek - ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data
   urodzenia),
o  recepta - litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”,
o  wykaz - potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków,
o  wskazanie objęte refundacją - leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (część A1 obwiesz-
   czenia refundacyjnego).
Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków, a schorzenie pacjenta musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją.

Jakie leki są bezpłatne?
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%.
W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2017 pozycji obejmujących 147 substancji czynnych w 61 grupach limitowych.
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Trzecia możliwość:
Zasiłek celowy

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
„Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.”

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu, np. z przyczyn losowych, w wyniku wypadku lub klęski żywiołowej. To, komu przysługuje zasiłek celowy w 2019 r., określa głównie kryterium dochodowe. Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe. Uprawniają do uzyskania zasiłku celowego osoby o dochodach nieprzekraczających: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.

Wniosek o przyznanie zasiłku celowego należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Do złożenia wniosku potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość, a w niektórych przypadkach także dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową, zdrowotną lub życiową. O słuszności uznania i wysokości zasiłku decydować może również wywiad środowiskowy pracownika socjalnego.

Zachęcamy do skorzystania z ulg i dofinansowań.
Leki dla seniorow 2019 02
Leki dla seniorow 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl