Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Pomagają w drodze do samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w szerokim spectrum swoich zadań ma również wspieranie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania. Realizuje to zadanie poprzez szereg działań adresowanych do usamodzielnianych wychowanków, ich opiekunów usamodzielnienia, do rodziców zastępczych czy instytucji samorządowych, ważnych ze względu na oferowaną pomoc w drodze młodego człowieka do samodzielności.

Jednym z działań adresowanych do podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej są grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków. Kolejna z nich odbyła się 24 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych w siedzibie PCPR w Gostyniu. Uczestniczyli w niej nastolatkowe oraz młodzież kończąca w tym roku 18 lat - podopieczni rodzin zastępczych.

Warto zdawać sobie sprawę, że młode osoby, opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki, napotykają na szereg trudności związanych z procesem usamodzielniania. W momencie osiągnięcia pełnoletności, część byłych wychowanków zostaje sama z problemami i wyzwaniami samodzielnego życia. Czasami osoby usamodzielniane muszą wrócić do domu rodzinnego i stawić czoła problemom nie tylko swoim, ale także rodziny, od której niegdyś zostały zabrane np. ze względów na uzależnienia rodziców i zaniedbania z ich strony. Usamodzielniany wraca więc często do środowiska z wieloma problemami, w którym powszechne są bierne postawy (roszczeniowe czy wyuczonej bezradności). Bez wsparcia z zewnątrz i wskazania alternatywnych wzorców i sposobu życia, ma niewielkie szanse na normalne życie. Z tego względu tak ważne jest ważne jest wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej i towarzyszenie im w tym trudnym czasie. Daje to młodym ludziom szansę na poznanie pozytywnych wzorców i pozwala na wspieranie ich w dążeniu do realizowania życia tak, aby stali się ludźmi niezależnymi, aktywnymi zawodowo, gotowymi do dorosłego życia w społeczeństwie.

Podczas ostatniego spotkania grupy wsparcia dla usamodzielnianych poruszone zostały tematy wyborów dalszych ścieżek edukacji, praktyk zawodowych i zasad ich poszukiwania oraz wyboru. Młodzież ucząca się w szkołach średnich i zawodowych dzieliła się też swoimi doświadczeniami z poszczególnych szkół oraz poziomem swojego zadowolenia z nauki w nowych szkołach.

Sporo rozmawiano też na temat planów na przyszłość młodzieży wchodzącej w pełnoletniość. Spotkanie, obok elementów edukacyjnych i wymiany doświadczeń miało też charakter integracji młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej i zacieśnianiu wzajemnych znajomości.

W gronie uczestników grupy wsparcia znaleźli się też Ci, którzy w ostatnim okresie obchodzili 18. urodziny. Dla solenizantów koleżanki i koledzy odśpiewali ciepłe „Sto lat”. Wszyscy uczestnicy spotkania skosztowali też tortu urodzinowego.

- „To było ważne dla mnie spotkanie” - ocenia jeden z uczestników - „czekam już na kolejne. Bo to okazja do uzyskania ważnych informacji, rozwiania wątpliwości, ale też i do spotkania w fajnym gronie ludzi z podobnymi doświadczeniami.”

Osoba usamodzielniana - to osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. „Osoba ta po opuszczeniu jednego z ww. miejsc czy instytucji” - jak podkreśla Anna Święcicka - pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Gostyniu - „zostaje objęta pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Dodatkowe formy pomocy obejmują m.in. wsparcie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.”

Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę usamodzielnianą i najpóźniej kończy się w momencie osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Proces usamodzielnienia ma celu integrację wychowanków ze środowiskiem i przygotowanie do samodzielnego życia. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej celem usamodzielniania podopiecznych rodzin i placówek opieki zastępczej jest przygotowanie ich do pełnienia różnych samodzielnych ról społecznych, najlepiej w naturalnym środowisku, z którego pochodzą, a jeśli nawet poza nim - to w ścisłej relacji do niego, z odbudowanymi więziami społecznymi i w miarę możliwości rodzinnymi, pozwalającymi na uzyskanie w nim oparcia społecznego.

Specjaliści PCPR w Gostyniu (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci i psycholog), którzy wspierają wraz rodzicami zastępczymi proces usamodzielnienia, wychodzą z założenia, że w osobach usamodzielnianych tkwi wielki potencjał, w który jednak te osoby same nie do końca wierzą. Czasem młodzi ludzie nie zdają sobie z niego sprawy, a przecież w tym potencjale oraz w odpowiednim pokierowaniu rozwojem, tkwi klucz do sukcesu w aktywizacji społecznej i zawodowej usamodzielnianych. Spotkania grup wsparcia i rozwiązania pojawiające się w czasie tych spotkań oraz w czasie indywidualnej pracy z poszczególnymi wychowankami mają pomóc w odkryciu przez usamodzielnianych własnych możliwości, w uświadomieniu im, że zmiany zależą wyłącznie od nich i że to młodzi ludzie stają się w procesie usamodzielniana „kowalami własnego losu”.
Wsparcie na drodze do samodzielnosci 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl