Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Razem przeciw przemocy wobec dzieci i osób niepełnosprawnych

Problem przemocy wobec dzieci jest znany i diagnozowany od dawna. Podejmowane są działania, by mu przeciwdziałać, by chronić dzieci przed działaniami je krzywdzącymi. Podobnie rzecz ma się w przypadku występowania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. W związku z powyższym zawiązała się „Gostyńska koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób niepełnosprawnych”.

Dzieci i osoby z niepełnosprawnością to osoby zależne od swoich rodziców i opiekunów. Dzięki ich stałej opiece, staraniom i wsparciu mogą żyć, rozwijać się i funkcjonować prawidłowo. Ta zależność daje im poczucie bezpieczeństwa, ale w niektórych przypadkach, gdy rodzice lub opiekunowie uciekają się do przemocy, ta zależność staje się barierą uniemożliwiającą wołanie o pomoc. Z tego powodu zarówno dzieci, zwłaszcza te młodsze, jak i osoby z niepełnosprawnością bardzo rzadko ujawniają, że są krzywdzone.

Dziecko zwykle nie chce rozmawiać o doznawanej przemocy nie dlatego, że ma złe intencje albo nie lubi swoich nauczycieli czy wychowawców, tylko dlatego, że się boi. Boi się wielu rzeczy: reakcji sprawcy, na to, że komuś powiedziało, o tym, co dzieje się w domu, o los swój oraz o los innych osób w rodzinie, np. drugiego rodzica, rodzeństwa. Dziecko może też być narażone na eskalację przemocy ze strony sprawcy, ponieważ zainteresowanie np. przedstawiciela placówki oświatowej czy pomocy społecznej sprawami rodzinnymi bywa odbierane jako ingerencja w wewnętrzne sprawy rodziny i może prowadzić do destabilizacji sytuacji domowej. Dziecko też nie chce oskarżać swoich najbliższych, bo łączy ich więź, bo ich kocha.

Dlatego zwracając uwagę na bezpieczeństwo dzieci i osób z niepełnosprawnością, pamiętajmy, że o tym, iż coś złego dzieje się w ich życiu, mogą nas informować pewne sygnały, widoczne w funkcjonowaniu takiego dziecka lub osoby niepełnosprawnej czy to w przedszkolu, szkole, placówce czy w grupie rówieśniczej. Przemoc, której doświadcza dziecko lub osoba z niepełnoprawnością w bardzo niekorzystny, czy wręcz tragiczny sposób może wpłynąć na ich dalsze życie. Potencjał, z jakim dziecko przychodzi na świat może zostać zniszczony, a zaburzenia i zakłócenia w zdrowiu i rozwoju fizycznym oraz psychicznym mogą być nieodwracalne.

Sprawcą przemocy w rodzinie wobec dziecka najczęściej bywa rodzic, opiekun, rodzeństwo lub inna osoba spokrewniona lub zamieszkująca razem z dzieckiem.

Sygnatariusze Gostyńskiej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób niepełnosprawnych, mając na względzie rolę i znaczenie współpracy w ramach zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólne doświadczenia w realizowaniu działań i inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta i gminy, uznali za niezbędne nawiązanie partnerskiej współpracy dla budowania lokalnej koalicji rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz kształtowania warunków ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Misją powstałego w gminie Gostyń partnerstwa jest kompleksowa pomoc ofiarom, w szczególności dzieciom i osobom niepełnosprawnym, ale też w zmienianiu siebie osobom stosującym przemoc w rodzinie. Partnerstwo na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzą instytucje samorządowe, agendy państwowe, organizacje pozarządowe, Kościoły, związki wyznaniowe i inne lokalne podmioty. Partnerstwo będzie uruchamiać działania wspierające efektywne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu i jego grup roboczych oraz tworzyć sprawny system pomocy rodzinom oraz osobom dotkniętym przemocą. Partnerskie działania będą podejmowane w zakresie: diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; inicjowanie działań w kierunku tworzenia ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą; dążenie do systematycznej poprawy jakości udzielanej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy; rekomendowanie dobrych praktyk.

Odbył się już u większości partnerów cykl szkoleń poświęconych diagnozowaniu przemocy w rodzinie, szacowaniu wystąpienia ryzyka przemocy oraz stopnia zagrożenia dla poszczególnych członków rodziny oraz postępowaniu odpowiedniemu do stopnia stwierdzonego zagrożenia. Zadanie realizowane było jako element gostyńskiego projektu „Parasolka zaufania” dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2018”.

Przypominamy, że kary fizyczne (w tym klapsy) to jedna z form przemocy wobec dziecka. Od 1 sierpnia 2010 roku obowiązuje w Polsce zakaz stosowania kar cielesnych przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad dzieckiem. Zakaz został wprowadzony nowelizacją ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Art. 961 Krio (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.).
Razem przeciw przemocy wobec dzieci i ON 2018_certyfikat
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl