Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano 98 pracowników samorządów
i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze.


Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Tegoroczne obchody w Powiecie Gostyńskim zaszczycił swoją obecnością Łukasz Krysztofiak Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (29.11.2018 r.) przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora, Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Wiceburmistrz Borku Wlkp. Jolanta Chudzińska i Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak. Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, młodzieżowych świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie ponad pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Powitał wszystkich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, wskazując, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu. Wygłosił on też okolicznościowy wykład. Podkreślił w nim, że pomoc społeczna to system: po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Powiat Gostyński i samorządy wchodzące w jego skład dbają, mimo swoich problemów i natłoku zadań do realizacji w różnych obszarach, o instytucje i pracowników pomocy społecznej. Świadczy o tym np. uratowanie przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, którego siedziba musiała zostać zwrócona potomkom właścicieli czy nowe lub zmodernizowane siedziby kilku placówek powiatowych i gminnych, zapewniające zdecydowanie lepsze warunki pracującym w nich specjalistom i korzystającym ze wsparcia, opieki i pomocy mieszkańcom, a także stałe doposażanie instytucji pomocowych np. w sprzęt czy w samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Świadczy też o tym stałe rozbudowywanie powiatowego i gminnych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny, na którego najważniejsze zasoby składają się dziś - obok profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry - także takie, współpracujące ze sobą, instytucje:
- 7 gminnych ośrodków pomocy społecznej, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Pogorzeli, w Pępowie, w Piaskach
  i w Gostyniu,
- 4 domy pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach,
- 2 grupowe Mieszkania pod opieką dla Osób z niepełnosprawnością - w Bruczkowie (działające w strukturze DPS
  w Zimnowodzie) i w Gostyniu (działające w strukturze DPS w Chwałkowie),
- 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu,
- 3 Domy Dziecka - 2 Bodzewie i w Gostyniu,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie,
- 3 Powiatowe Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, w Gostyniu i w Krobi,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzone przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”,
- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach z 15 miejscami hostelowymi,
- Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Gostyniu,
- Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” w Gostyniu,
- Świetlica Stowarzyszenia „BAZA” w Gostyniu,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie,
- Ośrodek Mediacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z PCPR w Gostyniu,
- Centrum Integracji Społecznej w Krobi,
- 4 Spółdzielnie Socjalne: „ARKA” w Gostyniu, Kamerdyner w Krobi, Pomocna Dłoń w Borku Wlkp. i ECCOS w Krobi,
- 2 domy dziennego pobytu w Gostyniu i w Krobi,
- Punkt Spotkań dla rodziców i dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”,
- Telefon Zaufania przy PCPR w Gostyniu,
- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego,
- Punkty Wsparcia Rzeczowego,
- a także 51 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze,
- 16 organizacji pozarządowych aktywnie działających w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
- oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu koordynujące działania powiatowego systemu pomocy społecznej
  i wsparcia rodziny oraz pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej.

Prelegent dodał też, że cały czas system jest rozwijany, o czym świadczy np. realizowana przez Gminę Gostyń kończąca się modernizacja i rozbudowa Domu Dziennego Pobytu oraz wspólny projekt Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego powstaną mieszkania chronione i nowe siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Domu Dziennego Pobytu w Krobi.

Mówca wskazał, że praca socjalna, pomoc społeczna i wspieranie rodzin to jeden z najtrudniejszych zawodów,
- bo wymaga stałego dokształcania się i wysokiej specjalizacji,
- bo to praca całą dobę - ze względu na stałe obciążenie psychiczne towarzyszące pracownikom nawet po zakończeniu
  pracy,
- bo to szukanie, często w pojedynkę, rozwiązań, których nie jest w stanie zapewnić, ani w pełni wypracować nawet
  najdoskonalszy system państwowy,
- bo to praca z ludźmi, praca która jest długotrwałym procesem, praca, której efekty są małymi krokami i dla wielu poza
  naszym środowiskiem nie są wystarczające, mimo że te małe kroki są ogromnym sukcesem naszych podopiecznych
  i naszym.

Podkreślił też, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektor Łukasz Krysztofiak pochwalił Powiat Gostyński i samorządy gminne wchodzące w jego skład za wieloaspektowo rozwijany system pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Podkreślił, że praca w pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny nie może być nudna, bo każdy dzień przynosi coś, czego nie ma w podręcznikach pracy socjalnej ani nie uczy się w szkołach służb społecznych. Podziękował też za to ciągłe zmaganie się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza w obecnym czasie koniecznych oszczędności, co wymaga od pracowników dużego wysiłku, aktywności i samozaparcia.

Robert Marcinkowski Starosta Gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy wspartej wrażliwością i sercem, a także reintegracji społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej pozostali włodarze uczestniczący w uroczystości.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników z poszczególnych jednostek i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Łącznie wyróżniono 98 osób.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, miała szczególną oprawę. Uświetnił ją koncert akustyczny duetu: Chuck Frazier (wokalista, kompozytor i gitarzysta bluesowy pochodzący z Houston w Teksasie) i Marcin Nowak - gitarzysta. Zagrali kilka własnych kompozycji i standardy bluesowe. Zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania. Energetyczny występ i popisy solowe muzyków został nagrodzony gromkimi brawami.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami o planowanych działaniach i potrzebach.
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 01
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 02
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 03
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 04
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 05
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 06
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 08
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 09
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 10
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 11
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 12
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 13
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 14
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 15
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 16
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 17
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 18
Powiatowe i gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018 19
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl