Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej

W Kliczkowie odbyło się VII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej „Razem bez przemocy”. Wzięli w nim udział dyrektorzy i specjaliści z powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia z województwa dolnośląskiego, sędziowie, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Uczestniczyli też przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i stowarzyszeń z Wielkopolski.

Organizatorem seminarium (10-11.09.2018 r.) było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie we współpracy z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. VII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej objął honorowym patronatem Adam Myrda Starosta Powiatu Lubińskiego.

Seminarium prowadziła Alina Tarczyńska - dyrektor PCPR w Lubinie.
Pierwszym wykładowcą był  Michał Lewoc - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, były Naczelnik Wydziału do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, autor „Informatora dla Sędziów, Prokuratorów i Kuratorów Sądowych dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Omówił on w pierwszej części swego wystąpienia oddziaływania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na osoby stosujące przemoc w rodzinie, w tym przez programy korekcyjno-edukacyjne. Po przerwie w drugiej części wykładu przedstawił oddziaływania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec osób doznających przemocy, w tym wskazał na praktyczne ścieżki wspierania osób poszkodowanych przemocą ze strony najbliższych.

Z kolei Marta Waniszewska - Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,  certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zaprezentowała temat  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez powiaty w ocenie organu nadzoru.” Omówiła obszary oddziaływania na zjawisko przemocy w rodzinie przez samorządy powiatowe, wskazując jednocześnie działania, które już są dobrze zrealizowane w powiatach oraz te miejsca, które wymagają jeszcze wsparcia i rozwoju. Poprowadziła też panel dyskusyjny dotyczący podejmowanych działań przez powiaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, zapraszając przedstawicieli poszczególnych samorządów do prezentacji swoich dobrych praktyk.

Drugiego dnia reprezentujący PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak - specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, mediator, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców wg Mazlish-Faber”, trener Treningu Zastępowania Agresji ART, przedstawił problem odbioru dziecka z rodziny. Omówił szczegółowo cztery procedury odbioru dziecka w różnych sytuacjach prawnych: 1) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej; 2) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich; 3) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego wraz z policjantem i przedstawiciel ochrony zdrowia, 4) w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji. Wskazał też na brak precyzyjnych uregulowań prawnych w niektórych sytuacjach i jednocześnie przedstawił rekomendacje dotyczące radzenia sobie w tych obszarach.

Po przerwie, w drugim swoim wystąpieniu, dyrektor PCPR w Gostyniu omówił kwestionariusze szacowania ryzyka przemocy oraz algorytmy postępowania w przypadku przemocy w rodzinie i ich wykorzystanie w procedurze „Niebieskie Karty” oraz przy interwencyjnym odbiorze dziecka z rodziny. Wskazał, że, korzystając z doświadczeń innych krajów, opracowano w Polsce skuteczne narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Mają one na celu zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez interwentów podczas przeprowadzania interwencji. Zawierają  też sugestie co do sposobu postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie, stwierdzonej podczas przeprowadzania interwencji.

Seminarium zakończyła dyskusja o problemach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i dzielenie się doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z różnymi sytuacjami, towarzyszącymi zapobieganiu przemocy.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tym ważnym dla wzmacniania systemu pomocy społecznej wydarzeniu.
Dolnoslaskie Seminarium Interwencji Kryzysowej 2018 01
Dolnoslaskie Seminarium Interwencji Kryzysowej 2018 02
Dolnoslaskie Seminarium Interwencji Kryzysowej 2018 03
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl