Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Międzypowiatowa konferencja
o wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi

W Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, jarocińskiego, śremskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział blisko stu uczestników.

Konferencję otworzył Mirosław Sobkowiak (dyrektor PCPR w Gostyniu, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta, pedagog rodzinny, mediator sądowy, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, trener rodzin zastępczych, trener Treningu Zastępowania Agresji ART), przedstawiając „Diagnozę systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Wskazał na problemy znacząco utrudniające indywidualne możliwości rozwoju i optymalnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, np. na to, że zaburzenia psychiczne w odróżnieniu od chorób somatycznych, funkcjonują w Polsce w sferze bardzo krzywdzących stereotypów; na to, że zaburzenia psychiczne silnie stygmatyzują osoby nimi dotknięte czy na niedofinansowaną i niewystarczającą psychiatryczną opiekę zdrowotną w kraju.
Podkreślił, że choroby i zaburzenia psychiczne stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych źródeł niesprawności życiowej ludzi na świecie. W klasyfikacji WHO znajdują się na drugim miejscu chorób powodujących niesprawność, po schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, a do 2030 roku mają znaleźć się na miejscu pierwszym. Wskazał, że co najmniej 23,5% przedstawicieli polskiego społeczeństwa (6 milionów) między 18 a 64 rokiem życia prezentuje objawy przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. Przywołał wyniki badań dotyczących samobójstw i prób samobójczych w ostatnich latach. Omówił występowanie zaburzeń psychicznych w związku z płcią. Wskazał też na odmienność funkcjonowania i odmienność celów pięciu systemów wsparcia: A) medycznego (realizowanego przez przychodnie i szpitale), B) pomocy społecznej (gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pomoc środowiskowa, w szczególności usługi opiekuńcze oraz działania organizacji pozarządowych), C) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej), D) oświaty (szkoły specjalne i klasy integracyjne), E) systemu reintegracji zawodowej i społecznej (centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej oraz spółdzielnie socjalne).

Następnie Magdalena Adamska-Kijko (koordynatorka regionalna projektu, socjolog, trener) przedstawiła założenia projektu „Ocena kondycji psychicznej” - „Miej to z głowy”. W ramach projektu zachęcającego do dbałości o kondycję psychiczną zostały opracowane: narzędzie do samodzielnej weryfikacji kondycji psychicznej <http://www.zdrowiepsychiczne.org/zbadaj-swoja-kondycje-psychiczna.html>; wiedza na temat profilaktyki związanej z zaburzenia i chorobami psychicznymi w formie porad, jak zapobiegać stresowi i radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, lękiem i innymi problemami psychicznymi; informacje, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku, gdy pojawi się zagrożenie Państwa zdrowia psychicznego. Prelegentka zachęcała do skorzystania z działań projektowych, zwłaszcza z całkowicie anonimowego narzędzia do autodiagnozy kondycji psychicznej.

Kolejny prelegent dr Marek Miotk (psycholog, psychoterapeuta, teolog, zajmuje sie pracą z osobami chorymi psychicznie oraz psychoterapią indywidualną, par i rodzin) w swoim wykładzie „Praca z osobami z chorobami psychicznymi - w praktyce” zwrócił uwagę na to, że choroba psychiczna to przede wszystkim zaburzenie komunikacji. Wskazywał, co w tej komunikacji jest głównym tego problemem, jaka komunikacja w rodzinie wzmacnia zagrożenie wystąpienia choroby psychicznej oraz jaka komunikacja i jaki kontakt leczy chorobę psychiczną, a jaki pogłębia chorobę.

Dr Marek Miotk przywołał dwie z wielu definicji choroby psychicznej, które na potrzeby wspierania osób chorych warto przypominać. Pierwsza z nich podkreśla, że choroba psychiczna to znacząca i wykluczająca z funkcjonalnego życia nieadekwatność i nieefektywność myślenia, uczuć czy zachowań. Druga wskazuje, że choroba psychiczna to uporczywe powtarzanie tych działań i strategii radzenia sobie, mimo że one nie działają i nie przynoszą korzyści.

Wykorzystując teorię analizy transakcyjnej oraz fragmenty pamiętnika osoby z chorobą psychiczną ukazujące jej domową codzienność dr Marek Miotk wykazał, jak potrafimy traumatyzować takie osoby, zamiast im pomagać. Dużą część wykładu poświęcił temu, jak postępować z osobą chorą. Podkreślił, że jednym z wielu, ale istotnym czynnikiem chorobotwórczym jest występujący w dzieciństwie i w wieku dorastania nadmiar kontroli, a zarazem niedobór czułości i bliskości. Stąd ważne jest, by kontakt z chorym oparty był na: szacunku; adekwatności zachowań; obniżaniu poczucia zagrożenia; wzmacnianiu zaufania oraz apelowaniu do dojrzałości i jej wzmacnianiu. Prelegent omówił też szczegółowo zasady kontaktu z osobą z chorobą psychiczną.

Ostatni z wykładowców Jakub Molinus (psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy, konsultant, trener, diagnosta; na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi czerpiąc z różnych nurtów psychoterapeutycznych) omówił temat „Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - w praktyce”. Zwrócił on uwagę na konieczność dostosowania oddziaływań specjalistów do indywidualnych predyspozycji osób z zaburzeniami psychicznymi i na ważną rolę zbudowania relacji opartej na zaufaniu i rozumieniu potrzeb i lęków wspieranych osób. Scharakteryzował też niebezpieczeństwa i ograniczenia utrudniające budowanie relacji wsparcia, wskazując jednocześnie sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami. Podkreślił też, że najważniejsze w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest zaprzestanie skupiania się na ich niepełnosprawności i zobaczenie w nich człowieka, którego się traktuje normalnie oraz szukanie w nich szans i możliwości i ich wspieranie przez środowisko, w którym żyją, czyli odpowiednie działania placówek, opiekunów, nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, ale też urzędników, policjantów, sprzedawców itp., którym prowadzący tę część konferencji przekazał wiele praktycznych wskazówek dotyczących bycia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wspierania ich i pracy z nimi oraz z ich rodzinami.

Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Jesteśmy-wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”. Jego celem jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany jest też ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz przy wsparciu finansowym PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie.
Miedzypowiatowa konferencja o wspieraniu osob z zaburzeniami 2018 01
Miedzypowiatowa konferencja o wspieraniu osob z zaburzeniami 2018 02
Miedzypowiatowa konferencja o wspieraniu osob z zaburzeniami 2018 03
Miedzypowiatowa konferencja o wspieraniu osob z zaburzeniami 2018 04
Miedzypowiatowa konferencja o wspieraniu osob z zaburzeniami 2018 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl