Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zespół Interdyscyplinarny w Krobi podnosi swoje kompetencje

Burmistrz Krobi powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego w tej gminie. Jego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a przede wszystkim opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zespoły Interdyscyplinarne lub powołane przez nie dla poszczególnych przypadków Grupy Robocze monitorują też sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

W skład krobskiego Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu (21.06.2018 r.) wybrał Przewodniczącego ZI w Krobi. Została nim Anna Krzyżostaniak, Kierownik MGOPS w Krobi.

Kolejną częścią pierwszego posiedzenia były warsztaty kompetencyjne. W czasie tego specjalistycznego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Krobia, rekomendowano nowe formy i możliwości współdziałania specjalistów z różnych resortów. Omawiano sytuacje problemowe, występujące w czasie konkretnych działań, a wynikające z nieprecyzyjnych przepisów, niewystarczających środków, czy też braku współdziałania między przedstawicielami niektórych resortów. Wskazywano na skuteczniejsze sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom.

Wiele uwagi poświęcono trudnym aspektom realizacji procedury „Niebieskie karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Zgodnie też uznano, że najskuteczniejszą metodą zakończenia przemocy w rodzinie jest prawidłowe przeprowadzenie interwencji wobec sprawcy. A później, już na etapie naprawczym, wspieranie go w zmianie swoich zachowań. Wskazano też na użyteczność kwestionariuszy szacowania ryzyka i algorytmów postępowania, opracowanych przez „Niebieską Linię” dla interwentów z policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Przepracowano rekomendowaną zmianę metodyki działania grup roboczych poprzez skupienie się w pierwszym etapie na przeprowadzeniu maksymalnie pełnej diagnozy przypadku sytuacji przemocowej, zidentyfikowaniu historii przemocy oraz uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie konkretnej rodziny, znalezieniu mocnych stron w rodzinie i opracowaniu możliwych wariantów działania. Dopiero na drugim etapie pracy z konkretnym przypadkiem przemocy rekomendowano organizowanie osobnych spotkań z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc ze wskazaniem, by te spotkania prowadzili wydelegowani (jeden lub dwóch) członkowie grup roboczych. Omawiano też sprawę konstruowania realnych, wielowariantowych planów pomocy, uwzględniających indywidualne możliwości poszczególnych osób i ich rodzin, a także ograniczenia systemowe i prawne.

Nieodpłatne szkolenie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Szkolenie prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej i pracy z osobami stosującymi przemoc, terapeuta, trener treningu zastępowania agresji TZA ART, mediator sądowy z PCPR w Gostyniu.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Po udzieleniu pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy, jeżeli jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Poniżej dane adresowe zespołu w Krobi:
Zespół Interdyscyplinarny w Krobi, adres: 63-840 Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 126, tel. 65-571-11-09, mail: opskrobia@poczta.onet.pl; www.mgops.krobia.pl.
Zespol Interdyscyplinarny w Krobi podnosi swoje kompetencje 2018 01
Zespol Interdyscyplinarny w Krobi podnosi swoje kompetencje 2018 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl