Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Stop krzywdzeniu dzieci

„Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób - głównie rodziców i opiekunów - w stosunku do niego, a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces krzywdzenia to zarówno zamierzone, jak i niezamierzone działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka” (definicja Komitetu Ochrony Praw Dziecka).

Konferencja „STOP krzywdzeniu dzieci”, zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, miała na celu podniesienie świadomości w obszarze problemu przemocy wobec najmłodszych. Jej tematem przewodnim była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Na konferencję przybyli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnej władzy, radni, sołtysi, dyrektorzy i pedagodzy szkół, przedszkoli, dyrektorzy i kierownicy ościennych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz środowiskowych domów samopomocy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów miejskich, przedstawiciele rad rodziców gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele policji, służby zdrowia, sądownictwa, organizacji pozarządowych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prelegenci, eksperci w swoich obszarach, przedstawili charakterystykę zjawiska przemocy, możliwości zapobiegania oraz najnowsze ustalenia praktyczne i teoretyczne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Podkreślono, że żeby zapobiegać lub przerwać przemoc, konieczne jest reagowanie. Obowiązek ten spoczywa na wielu specjalistach z kilku resortów. Ważne, by ci specjaliści ze sobą współpracowali. Omówione zostały definicje, mechanizmy działania, rodzaje przemocy, cechy ofiar i sprawców, sposoby skutecznego radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i najważniejsze aspekty procedury Niebieskich Kart.

Konferencję prowadziła Ewa Żaczek - starszy pracownik socjalny. Przybyłych gości powitała Kierownik M-GOPS w Nowych Skalmierzycach Urszula Gajda. Następnie wystąpili z wykładami:
- Mirosława Kątna (Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, specjalista psychologii sądowej, psycholog kliniczny, współtwórczyni programów szkoleniowych dla pedagogów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, policjantów w zakresie diagnozy i udzielania pomocy dzieciom krzywdzonym, przeciwdziałania przemocy rodzinnej i instytucjonalnej oraz udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy, współtwórczyni Ośrodka Diagnozy i Terapii dla Dzieci - Ofiar Przemocy Seksualnej, członek Krajowego Zespołu Monitorującego realizację Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy). Wygłosiła ona prelekcję „Dziecko krzywdzone - współczesna hańba świata dorosłych”. Podkreślała, że krzywdzone dzieci często milczą - są zastraszone lub po prostu kochają swoich oprawców, dlatego na nas spada obowiązek reagowania. I o tym należy głośno oraz często mówić, aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Przypomniała, że przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci jest naszym wspólnym prawnym obowiązkiem!
- Mirosław Sobkowiak (Prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy i TSR, specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, pedagog rodzinny, mediator sądowy, trener rodzin zastępczych, trener Treningu Zastępowania Agresji ART). Wygłosił wykład pt. „Procedura odbioru dziecka w czterech sytuacjach prawnych”, dotyczący wyjątkowych sytuacji, w których konieczna jest ochrona dziecka przez odebranie go rodzicom. Przedstawił cztery możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598 kpc); b) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich (art. 9 ustawy o kuratorach sądowych); c) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony zdrowia (art. 12 a UoPPwR); d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji (art. 1 ust. 2 punkt 1 ustawy o policji w powiązaniu z art. 9d UoPPwR i paragrafem 13 ust.1 i 3 rozporządzenia w sprawie procedury NK - w związku z art. 58 ust. 1 punkt 2 i art. 103 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wykorzystaniem art. 39 ust. 4 ustawy Kodeks Drogowy oraz w związku z art. 72 Konstytucji RP). W ramach wykładu zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz rekomendacje uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek czasem koniecznych działań.
- Nadkomisarz Krzysztof Kula (specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, w Zespole ds. nieletnich i patologii, posiada ogromne doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą). Podzielił się informacjami na temat: „Prawa dziecka. Prawne aspekty krzywdzenia dziecka”.

Zgodnie z opinią uczestników i organizatorów tego typu konferencje są potrzebne, ponieważ temat przemocy w rodzinie należy nagłaśniać.

Konferencji towarzyszył konkurs plastyczny pod hasłem „Mój dom - moja rodzina”, zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy.
Stop krzywdzeniu dzieci 2018 01
Stop krzywdzeniu dzieci 2018 02
Stop krzywdzeniu dzieci 2018 03
Stop krzywdzeniu dzieci 2018 04
Stop krzywdzeniu dzieci 2018 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl