Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
XIV Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego
Rozdano 120 tysięcy zł!

Ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu gostyńskiego, miało miejsce 20 czerwca 2018 r. Odbyło się XIV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego. W czasie jego trwania m.in. rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2018” oraz Program Grantów Społecznych „PGS 0006”. Był też konkurs Bank Inicjatyw Społecznych. Przekazano organizacjom pozarządowym blisko 120 tysięcy złotych. Był też porywający minikoncert MnBand. Forum zorganizowało (21.06.2018) Starostwo Powiatowe w Gostyniu, partnerem było Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”.

Na spotkanie przybyło ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie komisji konkursowych, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie, samorządowcy, szefowie PCPR i Ośrodków Kultury. Przybyli też Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Smektała, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wójt Piasków Wlkp. Wiesław Glapka, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski, Jerzy Hejduk Sekretarz Gminy Pogorzela. Gości powitała i forum poprowadziła Ewa Misiaczyk.

Forum otworzył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski: - „Spotkaliśmy się po to, by świętować sukcesy i żeby podziękować tym, którzy uczestniczą w budowaniu sukcesów społeczeństwa obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego. Forum organizacji pozarządowych jest miejscem, gdzie spotykają się aktywni mieszkańcy powiatu i gdzie ta aktywność jest w sposób szczególny nagradzana. Dzisiaj możemy być dumni z naszej małej ojczyzny i z tego, co się tutaj dzieje dzięki Państwu. Największym bogactwem Powiatu Gostyńskiego są jego mieszkańcy, a ja się cieszę, że dziś możemy Państwa aktywność nagrodzić i uhonorować. Zasługują Państwo na to, żeby o Państwa inicjatywach i działaniach mówić w kategoriach sukcesu.”

Forum swoim energetycznym występem muzycznym uświetnił MnBand nagrodzony ogromnymi brawami i bisujący na życzenie publiczności.

Najważniejszym momentem było oczekiwane w napięciu i budzące duże emocje ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2018”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono społeczną komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Karolina Krawiec, Izabela Skorzybót, Elżbieta Sierszulska, Izabela Dereszewicz, Krzysztof Fekecz i Mirosław Sobkowiak.

Granty wręczali Starosta Gostyński, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych. Na konkurs złożono 25 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 10 grup nieformalnych organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 55 000 zł na realizację swoich projektów. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Krobia, Piaski, Pogorzela, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu; swój wkład finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”. Nagrodzonych dziesięć grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. inicjatywy skierowane do seniorów, dzieci, młodzieży. Odbędą się festyny, rajdy rowerowe, spotkania integrujące mieszkańców. Powstanie ogród edukacyjny, a także nowe oferty kulturalne w postaci zajęć muzycznych, rekreacyjnych czy kultywujących tradycje regionalne.

W trakcie XIV Forum NGOs rozstrzygnięto też Program Grantów Społecznych PGS 0006. W całości finansuje go Powiat Gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy - Patron Konkursu. Operator programu - Stowarzyszenie „DZIECKO” - został wyłoniony w drodze konkursu. Społeczną komisję konkursową tworzyli przedstawiciele organizacji pozarządowe, biznesu i władz powiatowych: Marek Banaszak, Janusz Sikora i Mirosław Sobkowiak. W tej edycji na działania grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich oraz grup młodzieżowych przeznaczona została kwota 55 282 zł. Dzięki tym środkom zrealizowane zostanie 21 projektów z 26 złożonych na konkurs. Nagrodzone projekty otrzymały wsparcie grantami o wartości do 3 tysięcy złotych. W efekcie zostaną zrealizowane m.in. działania integrujące i rozwijające mieszkańców, społeczności szkolne czy młodzież. Powstaną nowe place zabaw i rekreacji, odbędą się rajdy rowerowe, biesiady czy wspólne ogniska. Kultywowane będą tradycje patriotyczne ale też lokalne tradycje kulinarne. Powstaną miniatury najważniejszych miejsc w środowisku lokalnym. Będą szkolenia z bezpieczeństwa na drodze, odbędzie się festiwal muzyczny. Granty wręczyli Przedstawiciel władz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Jarosław Celka, Starosta Gostyński oraz przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych.

Kolejna częścią Forum był II Plebiscyt Bank Inicjatyw Społecznych. Stanęli do niego realizatorzy trzech inicjatyw, mieli na ich zaprezentowanie 4 minuty, w tym jedna była zarezerwowana dla ambasadora projektu. Następnie uczestnicy Forum oddali swoje głosy na poszczególne inicjatywy. Zwyciężył inicjatywa „Bluesowe Jam Session” Fundacji Fabryka Pomysłów, która otrzymała grant 3 000 zł. Drugie było działanie „Sprawne i zdrowe” Stowarzyszenia Nowoczesna Szkoła, nagrodzone grantem 2 000 zł. Trzecia była inicjatywa Stowarzyszenia BAZA pod nazwą „Baśniowy las” nagrodzona grantem 1 000 zł.

Ostatnią częścią Forum była wymiana doświadczeń i rozmowy społeczników z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2018”
Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK”. Miejsce realizacji: Gmina Borek Wlkp. Tytuł projektu: Misja „Inżynier Junior”. Kwota dotacji: 6 000 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z robotyki oraz zorganizowaniu „Zimowego Festiwalu Nauki” skierowanego przede wszystkim do uczniów boreckich szkół.
Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów. Miejsce realizacji Gmina Gostyń. Realizator: Biało Czerwoni LEGO fani. Tytuł projektu: Burza mózgów - mobilne miejsca odkrywania talentów. Kwota dotacji: 6 000 zł. Projekt ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej. Klocki LEGO na całym świecie są wykorzystywane do nauki konstruowania. Nie chodzi tylko o zabawę klockami, ale o pracę zespołową, zdobywanie i przetwarzanie informacji. Wykorzystanie LEGO Classic czy LEGO mindstroms, NXT (wyposażone w procesor, silnik i czujniki) pozwala poszerzyć wiedzę konstrukcyjną, dostarcza inspiracji, pobudza wyobraźnię.
Wnioskodawca i realizator: Fundacja Fabryka Pomysłów. Miejsce realizacji Gmina Piaski Wlkp. Tytuł projektu: Zamień talenty na złotówki. Kwota dotacji: 6 000 zł. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zaangażowania młodych mieszkańców Gminy Piaski w kultywowanie tradycji narodowej, poczucia polskości, zaangażowania w sprawy społeczne oraz podniesienie wiedzy na temat fotografii pod okiem specjalistów i przygotowanie sesji zdjęciowej z wykorzystaniem strojów i rekwizytów z epoki oraz wydanie pocztówek.
Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów. Miejsce realizacji Gmina Piaski Wlkp. Realizator: Edukatorzy przyszłości. Tytuł projektu: Ogród doświadczeń - poszerzamy nasze horyzonty. Kwota dotacji: 5 900 zł. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca, które stanie się szeroko dostępną pracownią w formie zielonej klasy zintegrowanej z ogrodem dydaktycznym. Miejsce to warunkować będzie poglądowe, a więc efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Ogród doświadczeń oferować będzie atrakcyjne miejsce spotkań dla uczniów, ich rodziców, osób aktywnych w lokalnej społeczności oraz mieszkańców gminy Piaski.
Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Aktywna Wiocha. Miejsce realizacji Gmina Piaski Wlkp. Miejsce realizacji Gmina Piaski Wlkp. Tytuł projektu: Zachorujmy na kule i bule. Kwota Dotacji: 6 000 zł. Celem projektu jest budowanie poprawnych więzi międzyludzkich, związanie grup towarzyskich (seniorzy, kobiety, rodziny) i umocnienie relacji między mieszkańcami poprzez rozbudzenie w nich chęci do poznania nowej gry w bule, ćwiczeń z Kamagon Ball i regularnych spotkań przy tych sportach.
Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Tytuł projektu: Jak Zosia i Wojtek strażakami zostali. Kwota dotacji: 6 000 zł. Głównym celem projektu jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, kształtowanie w nich postaw, które bliskie są strażakom ochotnikom - m.in. odpowiedzialność, praca zespołowa, otwartość na potrzeby innych, społeczne zaangażowanie, bezinteresowność, a także przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Celem jest też rozwijane w nich potrzeby bezinteresownej pomoc drugiemu człowiekowi, zgodnie ze strażacką maksymą - Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek.
Wnioskodawca: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Realizator: Dla Domachowa. Tytuł projektu: Domachowo wielu pokoleń. Kwota dotacji: 4 300 zł. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności oraz poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Domachowa, którzy wezmą udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach projektu: Wystawa fotografii „Domachowo wczoraj i dziś”, Rodzinny piknik integracyjny, spotkania pn.: „Każdy dom opowiada swoją historię”.
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „Razem raźniej”. Miejsce realizacji: Gmina Krobia. Tytuł projektu: Potarzyca żyje w harmonii z naturą. Kwota dotacji: 3 000 zł. Celem projektu jest rozwój ruchu sąsiedzkiego oraz aktywizacja Potarzycy do działań na rzecz otoczenia. Mieszkańcy Potarzycy zwiększą swoją wiedzę w zakresie ekologii, życia w zgodzie z naturą. Zmienią się ich nawyki w zakresie postępowania ze śmieciami, a co za tym idzie zdobędą wiedzę z zakresu dbałości o naturalne środowisko. Ponadto dzięki wycieczce rowerowej do pobliskiego lasu w Karcu uczestnicy nie tylko poprawią kondycję fizyczną, ale będą mieli możliwość zapoznania się z walorami krajobrazowymi/przyrodniczymi okolicy, istniejącymi gatunkami drzew, krzewów i zwierząt.
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie Krzyżanki. Miejsce realizacji: Gmina Pępowo. Tytuł projektu: Wspomnienia to do siebie mają, że zawsze wracają. Krzyżanki w starej fotografii. Kwota dotacji: 5 900 zł. Celem realizowanego projektu jest upamiętnienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Krzyżanki. Realizacja projektu przybliży mieszkańcom dawne czasy, jak wyglądała wioska sto lat temu, jakie postacie, twarze, stroje uchwycił obiektyw starego aparatu, jakie wydarzenia, zwyczaje zachowały się na pożółkłych, wyblakłych, ale jakże fascynujących fotografiach.
Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne. Miejsce realizacji: Gmina Pogorzela. Tytuł projektu: Daj spokój. Kwota dotacji: 5 900 zł. Celem głównym projektu jest stworzenie zespołu muzycznego składającego się z mieszkańców miasta i gminy Pogorzela poprzez wspólne tworzenie form muzycznych za pomocą prostych instrumentów etnicznych, mających relaksacyjne działanie. Projekt ma charakter otwarty z możliwością dalszej rozbudowy i zwiększania grupy odbiorców, jak również modyfikowania obszarów działania.

Wyniki konkursu grantowego „Program Grantów Społecznych PGS 0006”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno - Kulturalnej „BLASK”. Miejsce realizacji Gmina Borek Wlkp. Realizator: Uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. Tytuł projektu: Bezpiecznie na dwóch i czterech kółkach. Kwota dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, zachęcanie do świadomego, odpowiedzialnego, kulturalnego i partnerskiego zachowania w ruchu drogowym oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie. Miejsce realizacji Gmina Borek Wlkp. Realizator: Miłośnicy śpiewu. Tytuł projektu: Wokół ogniska się spotkamy - wspólnie śpiewamy i pomagamy. Kwota dotacji: 3 000 zł. Integracja mieszkańców i współdziałanie sołectwa Karolew oraz lokalnej społeczności. Promocja potencjału Strażaków i Grupy Wokalnej „RETRO”. Stworzenie miejsca spotkań do wypoczynku i integracji.
Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Miejsce realizacji Gmina Borek Wlkp. Realizator: Rada Sołecka Bolesławów. Tytuł projektu: Swojska biesiada! Kwota dotacji: 2 000 zł. Projekt polega na zorganizowaniu miejsca spotkań społecznych wsi w celu integrowania mieszkańców. W ramach realizacji projektu zostanie zaangażowana społeczność lokalna do wspólnego urządzenia miejsca spotkań i zabaw dla wszystkich mieszkańców.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno - Kulturalnej „BLASK”. Miejsce realizacji: Gmina Borek Wlkp. Realizator: Rada Osiedla w Borku Wlkp. Tytuł projektu: Grilluj z działkowcami. Kwota dotacji: 2 000 zł. Projekt zakłada zorganizowanie spotkań działkowych przy grillu dla mieszkańców lokalnej społeczności. Przy grillu mają okazję spotkać się zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Borku Wlkp. Spotkaniom towarzyszyć będą różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkurs plastyczny skierowany przede wszystkim do najmłodszych uczestników oraz konkurs kulinarny dla dorosłych mieszkańców.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Miejsce realizacji: Gmina Gostyń. Realizator: Tygrysy Gostyń. Tytuł projektu: Pamiętamy na sportowo - czyli o niepodległości na rolkach. Kwota dotacji: 2 000 zł. Celem głównym projektu jest integracja dzieci i młodzieży, ukazanie im alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego na przykładzie In-line hokeja, tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ja też pomagam. Miejsce realizacji: Gmina Gostyń. Realizator: Młodzież dla przedszkolaków. Tytuł projektu: Przedszkolaki działają patriotycznie! Kwota dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest propagowanie lokalnej historii poprzez działania wykonywane przez dzieci, ich rodziców, rodzeństwo i seniorów. Najmłodsze pokolenie ma stać się przekaźnikiem historii, postaw patriotycznych, dumy z polskich symboli. Osoby dorosłe mają ponadto przez zaangażowanie i entuzjazm młodzieży nabyć przekonanie, że historia i tradycja jest tym, co łączy, co powinno stanowić wspólny mianownik dla społeczności.
Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów. Realizator: Formacja Św. Floriana. Miejsce realizacji Gmina Piaski. Tytuł projektu: Akademia Młodego Strażaka. Kwota dotacji: 2 000 zł. Projekt zakłada działania skierowane do najmłodszych mieszkańców Sołectwa Szelejewo Pierwsze i Szelejewo Drugie. Mała liczba akcji ratunkowych powoduje małe zainteresowanie „bycia strażakiem”. Strażacy coraz częściej są angażowani do działań reprezentacyjnych oraz zabezpieczenia podczas imprez i wydarzeń lokalnych. Młodzi ludzie widząc malejący prestiż straży, nie garnie się do ochotniczej służby.
Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów. Miejsce realizacji: Gmina Piaski Wlkp., Realizator: Blues brothers. Tytuł projektu: Festiwal muzyczny „Blues nad Obrą”. Kwota Dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest propagowanie muzyki bluesowo - jazzowej wśród mieszkańców w powiecie gostyńskim. Aby go osiągnąć organizatorzy zorganizują koncert gwiazd muzyki bluesowej. Celem jest także integracja środowiska muzyków poprzez wspólne jam session.
Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów. Miejsce realizacji: Gmina Piaski Wlkp. Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Grabonogu. Tytuł projektu: Naleśnikowa manufaktura. Kwota dotacji: 3 000 zł. Celem projektu jest przygotowanie przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabonogu czterech rożnego rodzaju przetworów z owoców, które będą podawać gościom w swojej Manufakturze naleśnikowej uruchomionej na czas realizacji lokalnego wydarzenia. „Naszym dobrem jest marka dobrego i zdrowego produktu, opartego o lokalną tradycję, rolniczy charakter gminy i etos poznańskiej przedsiębiorczości.”
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Realizator: Sułkowiczanki. Tytuł projektu: Wiem, co jem - warsztaty dietetyczne. Kwota dotacji: 2 520 zł. Celem głównym jest kształtowanie nawyków zdrowego jedzenia poprzez praktyczną naukę przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków z wykorzystaniem warzyw, uzupełnione o interaktywny wykład dietetyka. Cel będzie realizowany poprzez cykl wykładów i warsztatów, podczas których odbywać się będzie nauka przygotowania zdrowych i smacznych posiłków.
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Realizator: Uczniowie Fenrycha. Tytuł projektu: Witamy w Pudliszkach. Kwota dotacji: 2 932 zł. Celami projektu są: zwiększenia aktywności mieszkańców, kultywowanie tradycji „Patrona Pudliszek” Stanisława Fenrycha, pobudzenie do aktywnych działań, poprawa wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie miejsca do ustawienia „witacza”.
Wnioskodawca: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Realizator: Młodzi Biskupanie. Tytuł projektu: Najstarsze pieśni Biskupizny. Kwota dotacji: 2 000 zł. Podstawową zakładaną zmianą jest szersze niż do tej pory postrzeganie historii Domachowa i kultury biskupiańskiej. Dzięki realizacji projektu poszerzona zostanie możliwość prezentowania tej kultury gościom i grupom odwiedzającym Domachowo, ukazanie Biskupizny w szerszym kontekście czasowym, zaprezentowanie jak na przestrzeni wieków zmieniała się ta kultura, stroje i repertuar.
Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Miejsce realizacji Gmina Pogorzela. Realizator: Aktyw wiejski sołectwa Łukaszew. Tytuł projektu: Aktywny Łukaszew inwestuje w rekreację. Kwota dotacji: 2 000 zł Celem projektu jest rozreklamowanie wśród mieszkańców Łukaszewa i Ochli idei aktywnego wypoczynku poprzez zakup i zainstalowanie urządzenia siłowni zewnętrznej oraz festyn sportowy i konkurs wsi.
Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Miejsce realizacji Gmina Pogorzela. Realizator: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze w Gumienicach. Tytuł projektu: IV zjazd Gumieniczaków - to już na pewno tradycja! Kwota dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie „IV Zjazdu Gumieniczaków” w którym wezmą udział obecni jak i dawni mieszkańcy Gumienic. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2003 roku i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. To co dla nas najważniejsze to podtrzymanie więzi między wszystkimi Gumieniczakami - twierdzą realizatorzy.
Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Miejsce realizacji Gmina Krobi. Realizator: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze w Głuchowie. Tytuł projektu: Mądra i ucząca rekreacja w Głuchowie. Kwota dotacji: 2 000 zł. Głównym celem projektu jest rozreklamowanie wśród mieszkańców Głuchowa idei wstępowania do takich organizacji jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Kółko Rolnicze. Zasadniczym dobrem, które przyświeca grupie nieformalnej jest wzrost organizacyjny (liczby członków) tych organizacji, a przez to wzmożenie zainteresowania obywateli Głuchowa sprawami wspólnymi sołectwa.
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie. Miejsce realizacji Gmina Pępowo. Realizator: Razem raźniej. Tytuł projektu: Od dzieciaka do strażaka. Kwota dotacji: 3 000 zł. Projekt ma na celu zintegrować społeczność Kościuszkowa i Ludwinowa, pogłębić wiedzę dzieci i młodzieży w dziedzinie przeciw pożarniczej ucząc przez zabawę. Ochotnicza Straż Pożarna Ludwinowo- Kościuszkowo chce odciągnąć od świata wirtualnego dzieci i rodziny. Spotkać się na łonie przyrody.
Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Miejsce realizacji: Gmina Borek Wlkp. Realizator: Młodzież z Borku Wielkopolskiego. Tytuł projektu: Pałacowe miniatury boreckiej architektury. Kwota dotacji: 3 000 zł. Celem projekt wspólne działanie-przygotowanie i wykonanie 3 MAKIET - MINIATUR związanych z architekturą Borku Wlkp. oraz umiejscowienie ich w parku z tabliczkami informacyjnymi, wspólna zabawa i nauka w ramach kursu integracyjnego stylizowanych tańców dworskich.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. miejsce realizacji: Gmina Gostyń. Realizator: Młodzi artyści Tytuł projektu: Powstałaś przez siebie! Kwota dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez zachęcenie ich do działań pogłębiających ich wiedzę na temat historii Polski i Wielkopolski i odnowienie więzi międzypokoleniowych.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Kreatywni. Miejsce realizacji Gmina Piaski. Realizator: Rada Sołecka w Michałowie. Tytuł projektu: Jak dobrze mieć sąsiada. Kwota dotacji: 3 000 zł. Integracja mieszkańców dwóch miejscowości Michałowo i Godurowa poprzez realizację wspólnych działań: przygotowanie logotypu projektu, przejażdżki drezynowe oraz przygotowanie materiałów promocyjnych: kubków i butonów.
Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Miejsce realizacji: Pogorzela. Realizator: Rada Sołecka w Bielawach Pogorzelskich. Tytuł projektu: Bielawy Pogorzelskie inwestują w dzieci. Kwota dotacji: 3 000 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie sołectwu Bielawy Pogorzelskie w pełni urządzonego placu zabaw.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „OSP” Ochoczo Szczerze Pomagamy. Miejsce realizacji Gmina Krobia. Realizator: Razem do przodu. Tytuł projektu: W grupie siła. Kwota Dotacji: 2 830 zł. Głównym celem jest zwiększenie aktywności, integracji i współpracy mieszkańców. W projekcie zostanie zrealizowany przez festyn, turnieje i wieczór z kabaretem.
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 01
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 02
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 03
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 04
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 05
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 06
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2018 07
XIV Forum NGOs Powiatu Gostynskiego_logo
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl