Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
UTW w Gostyniu o niepełnosprawności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyniu zorganizował spotkanie poświęcone problemowi niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego. Prelekcję przygotował i przedstawił studentom UTW (20.03.2018 r.) dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

Prelegent przypomniał, że za osobę niepełnosprawną uważa się osobę z naruszoną sprawnością organizmu (trwale lub okresowo), utrudniającą bądź ograniczającą zdolność do pracy i wypełniania ról społecznych, jeżeli uzyskała orzeczenie:
a) o niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS:
    - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka),
    - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka),
    - orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (III grupa inwalidzka);
b) o zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnospraw-
    ności:
    - znacznego,
    - umiarkowanego,
    - lekkiego;
c) o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w przypad-
    ku dzieci do 16 roku życia.

Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił też informację o skali zjawiska niepełnosprawności w powiecie gostyńskim, w którym ok. 14,5% mieszkańców to osoby z niepełnosprawnością. Zauważył, że procentowy wskaźnik niepełnosprawności w powiecie gostyńskim wskazuje, że to zjawisko w powiecie kształtuje się w podobnej skali jak w Wielkopolsce, Polsce, czy nawet w Europie.

Omówił też dane dotyczące poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego (zob. tabela).

Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił też wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku osób z niepełnosprawnością wskazującej na najważniejsze ich potrzeby. Na pierwszym miejscu wśród potrzeb wskazano wsparcia finansowe, np. renty socjalne, różne formy zasiłków oraz dofinansowania do: zakupu leków i artykułów medycznych, likwidacji barier architektonicznych i wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

W drugiej części wykładu dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił różne formy wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na terenie powiatu gostyńskiego, od domów pomocy społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie począwszy, przez działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu po wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, dofinansowania i inne formy pomocy, w tym świadczone przez organizacje pozarządowe. Przypomniał, że w samym 2017 r. z różnych form wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skorzystało blisko 4 tysiące osób z niepełnosprawnością.

Trzecią część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania studentów UTW w Gostyniu, dotyczące m.in. dofinansowań, priorytetów, procedur, działalności organizacji pozarządowych oraz programów i projektów realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Podkreślił, że priorytetem w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. w powiecie gostyńskim jest rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, umożliwiająca pełne lub częściowe usamodzielnianie się osób korzystających z dofinansowań. Ważne jest też likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnością, gdyż koszty tych zadań znacząco przekraczają możliwości finansowe rodzin osób z niepełnosprawnością. Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki, zwłaszcza na dofinansowania do udziału w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, zalecił też korzystanie z wyjazdów trzytygodniowych do sanatoriów, dofinansowywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie zakończyły głośne brawa dla prowadzącego, będące wyrazem podziękowania.
UTW w Gostyniu o niepelnosprawnosci 2018 01
UTW w Gostyniu o niepelnosprawnosci 2018 02
UTW w Gostyniu o niepelnosprawnosci 2018 Tabela