Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zakończył się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielali nieodpłatnie pomocy w punkcie konsultacyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Punkt działał w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowanego w Polsce od 2003 r.

Zgłaszający się otrzymywali wsparcie i pomoc psychologiczną, porady prawne, zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego oraz informacje o możliwych formach pomocy z zakresu pomocy społecznej. Niektóre ze zgłoszonych spraw wymagały pokierowania ich dalej do specjalistycznego rozpoznania lub dalszego prowadzenia: do prokuratury, do zespołów interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, do ośrodka mediacyjnego Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz do odpowiednich organów, mogących w ramach swoich kompetencji udzielić pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby, które skorzystały z pomocy specjalistów, otrzymały też specjalne wydanie Polskiej Karty Praw Ofiary oraz dostęp do wersji elektronicznej „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypominamy też fragment Polskiej Karty Praw Ofiary:

1. Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy , pkt. A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]).

2. Ofiara ma prawo do:
1) pomocy,
2) godności, szacunku i współczucia,
3) wolności od wtórnej wiktymizacji,
4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
5) mediacji i pojednania ze sprawcą,
6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).

3. Ofiara niezależnie od tego, czy ujawniony został sprawca przestępstwa i czy ma miejsce postępowanie karne (kiedy ofiara uzyskuje status pokrzywdzonego), bądź cywilne (kiedy ofiara uzyskuje status poszkodowanego) oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę i ofiarę winna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną, materialną, medyczną, psychologiczną i socjalną (art. 2, art. 31 pkt. 1,2; art. 32 Konstytucji RP, art. 2 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.], art. 49 § 1 k.p.k.).

4. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych (art. 47 Konstytucji RP, art. 1 ust. 2 oraz art. 14.3 ustawy o Policji z 1990 r., Deklaracja o Policji, przyjęta w 1979 r. przez Radę Europy oraz Kodeks ONZ postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego (Rezolucja nr 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 XII 1979 r.), art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w zw. z art. 12 i art. 13 Kodeksu etyki lekarskiej z 1993 r., art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r. [k.p.a.]).

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
Zakonczyl sie tydzien pomocy osobom PP 2018 01