Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zakończyły się zajęcia korekcyjne
Rozpoczęto nabór na kolejne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że zakończyło realizację kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

PCPR w Gostyniu prowadził od września 2017 r., tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych „PARTNER”. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnych, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Pomoc w ramach programu udzielana jest bezpłatnie dla jego uczestników. Obecnie zakończona edycja programu uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.

Zajęcia odbywały się popołudniami w siedzibie PCPR w Gostyniu (przy ul. Wrocławskiej 8). Program realizowany był w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania miały charakter warsztatowy i były adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek lub partnerów i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji i agresji wobec bliskich.

Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizowanego przez PCPR w Gostyniu, jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników. Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary oraz w przeciwieństwie do poprzednich wzorców kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.

Sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu mini-wykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi nabór do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w czasie uczestnictwa w zajęciach. Do Programu kwalifikowane są:
- osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji
  działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił
  wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę - w małej maksymalnie 15-osobowej grupie warsztatowej. Obejmują obowiązkowe sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz kilkanaście czterogodzinnych sesji grupowych. W razie potrzeby prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się skontaktować osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 (w poniedziałki i środy do godz. 16:00) z PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28.
Stop przemocy_PCPR