Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Aktywny samorząd zaprasza w 2018 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 r. składa się z dwóch modułów.
W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:
1) w obszarze A - likwidacja bariery transportowej:
    - o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
    - o pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B;
2) w obszarze B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
    - o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
    - o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektroniczn. i oprogramowania;
3) w obszarze C - likwidacja barier w poruszaniu się:
    - o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
    - o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
      co najmniej na III poziomie jakości;
    - o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
      rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości);
4) w obszarze D - o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W ramach modułu II „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym czy też zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - realizatora programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” przy ul. Wrocławskiej 8 (pok. 206), tel. 65 572 75 28.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu www.gostyn-pcpr.info (zakładka: Pobieranie druków i wniosków - Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
01.03.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II)
30.03.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II)
01.03.2018 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I
30.08.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I
01.09.2018 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)
10.10.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się odwiedzając stronę internetową:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl