Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Masz prawo do mediacji

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu Stowarzyszenia „Dziecko”, prowadzony we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przeprowadził 10 mediacji rodzinnych w ramach projektu „Mocna rodzina”. Dotyczyły one głównie spraw rodzinnych, związanych z alimentacją, z ustalaniem kontaktów z dziećmi w sytuacjach separacji lub rozwodów. Odbyły się też mediacje dotyczące rozwiązywania trudnych spraw rodzinnych oraz naprawy relacji rodzinnych w sytuacjach konfliktów pokoleniowych.

Mediatorzy Stowarzyszenia „DZIECKO” dyżurowali także w ramach Tygodnia Mediacji 2017 udzielając informacji o mediacjach.

Odbyły się również warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tych warsztatów uczestnicy poznali zasady mediacji, a także niektóre techniki negocjacyjne oraz mieli okazję popracować w symulacji konfliktu, by trenować radzenie sobie z emocjami, które są nieodłącznym elementem każdego konfliktu, a ich nadmiar potrafi wyłączyć kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Dodatkowym elementem promującym mediacje rodzinne były warsztaty zrealizowane w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Mediator Stowarzyszenia „DZIECKO” poprowadził je dla osadzonych, którzy po odbyciu krótkich wyroków niebawem opuszczą zakład. Osadzeni poznali mediacje jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów bez uciekania się do przemocy w rodzinie.

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników, dzięki temu, że projekt „Mocna rodzina” realizowany jest przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Gostyńskiego i przy udziale środków finansowych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO”, prowadzony we współpracy z PCPR w Gostyniu przypomina:
Mediacja - to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach spornych mediator pomaga skonfliktowanym stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień.

Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku). Fakt, że strony same pracują nad porozumieniem, poszukując różnych możliwości dojścia do niego i świadomość, że są autorami zawartej ugody, daje im wiele zadowolenia i satysfakcji. Gwarantuje też, że będą tej ugody przestrzegać. Sesja mediacyjna przeciętnie trwa 2-4 godziny. Mediacje mogą toczyć się przez kilka sesji.

Mediacje prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym w Gostyniu dotyczą głównie spraw:
- sporów okołorozwodowych i konfliktów dotyczących podziału majątku;
- zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
- ustalenia opieki nad dziećmi oraz uregulowania kontaktów z nimi;
- sporów wewnątrzrodzinnych dotyczących konfliktów pokoleniowych między rodzicami a dorastającymi dziećmi;
- sporów między dorosłymi dziećmi a ich starszymi rodzicami;
- sporów między pracownikiem a pracodawcą.

Mediator to bezstronna osoba, która pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi i osiągnięciu takiego porozumienia pomiędzy skłóconymi, które mogłoby być satysfakcjonujące dla obu stron sporu. W sprawach spornych mediator pomaga stronom w prowadzeniu trudnych rozmów w sposób bezpieczny, uporządkowany i spokojny. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Na czym polega istota sesji mediacyjnej?
Aby mogło dojść do mediacji, obie strony konfliktu muszą na nią wyrazić zgodę. Dobrowolność jest tutaj koniecznym warunkiem. Mediacja jest sztuką zadawania pytań. Mediator nie rozwiązuje konfliktu, ale doprowadza do tego, że same strony go rozwiązują. Mediacja uczy rozmowy bez ranienia siebie. Do konfliktów bowiem dochodzi najczęściej dlatego, że strony nie słyszą się i nie słuchają się wzajemnie. W czasie mediacji obie strony konfliktu otwarcie wyrażają swoje uczucia, frustracje, dają upust swym emocjom. Dzięki temu mogą się otworzyć i zostać wysłuchanym. Mediator zaś zyskuje obraz prawdziwych interesów stron.
Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia. Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.
Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator.

Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji, jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji.

Przebieg mediacji
Mediacja rozpoczyna się od wprowadzenia i przedstawienia stronom szczegółów samej procedury mediacyjnej oraz zasad mediacji, takich jak dobrowolność, poufność, neutralność czy bezstronność mediatora. Jest to także czas, w którym strony mają możliwość ustalenia indywidualnych zasady współpracy, zakreślenia ramy czasowej czy omówienia formy opłaty za spotkanie mediacyjne.
Kolejnym krokiem jest przedstawienie konfliktu przez strony. Każda ze stron konfliktu swobodnie przedstawia własną wizję problemu wymagającego rozwiązania. Mediator dba, aby obie strony wysłuchały się wzajemnie, choć odmiennie postrzegają istotę problem. Po przedstawieniu przez obie strony konfliktu możliwe jest wypracowanie listy problemów do rozwiązania. To etap porządkowania informacji przekazanych przez strony w wyodrębnione zagadnienia, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozmów w mediacji. Etap ten jest bardzo istotny, ponieważ dobre zdefiniowanie problemów jest podstawą dla skutecznego poszukiwania satysfakcjonujących obie strony rozwiązań.
Kolejnym krokiem procedury mediacji jest omówienie potrzeb i interesów stron. To trudne zadanie dla stron, ale pozwala na poszukiwanie rozwiązania dobrego dla obu stron. Ważne jest też uzyskanie zrozumienia dla swoich potrzeb, ale i zrozumienie potrzeb drugiej strony.
Kiedy to stronom przy pomocy mediatora się uda, mediacja wchodzi w kolejny etap -poszukiwania rozwiązań. W tej fazie strony starają się wypracować rozwiązania, które w możliwie pełny sposób pozwolą zrealizować potrzeby każdej ze stron.
Ostatnim etapem procedury mediacyjnej jest praca nad porozumieniem. W tej fazie ważne jest doprecyzowanie szczegółów zawieranego porozumienia. Obowiązkiem mediatora jest sprawdzenie czy zawierane przez strony porozumienie ma szanse być realizowane i czy nie stanie się przyczyną nieporozumień (np. odmiennych interpretacji) w przyszłości.

Mediacja może zakończyć się podpisaniem ugody mediacyjnej.

Jeżeli stronom nie udało się wypracować rozwiązania wszystkich kwestii, mediator może zaproponować stworzenie protokołu rozbieżności. Mogą zostać w nim spisane osiągnięte przez strony uzgodnienia oraz lista tematów, w których strony zdecydowały się na dalsze poszukiwanie rozwiązań poza mediacją.

Aby zgłosić sprawę do mediacji, należy skontaktować się listownie bądź osobiście z mediatorem (adres: Ośrodek Mediacyjny 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8 (w siedzibie PCPR w Gostyniu). Dalszą procedurę poprowadzi mediator.

Coraz częściej zdarza się, że mediację inicjuje sędzia podczas procesu sądowego. Także w tym wypadku obowiązuje zasada dobrowolności przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z mediacji.
Masz prawo do mediacji_logo