Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Święto pracowników pomocy społecznej

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie ponad pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, doradcy zawodowi, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Powiat Gostyński i samorządy wchodzące w jego skład dbają szczególnie o instytucje i pracowników pomocy społecznej. Świadczy o tym np. uratowanie przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, którego siedziba musiała zostać zwrócona potomkom właścicieli czy nowe siedziby kilku placówek powiatowych, zapewniające zdecydowanie lepsze warunki pracującym w nich specjalistom.

Trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, Urząd Miejski w Krobi oraz Gminne Centrum Kultury w Krobi, miała szczególną oprawę. Uświetnił ją występ grupy teatralnej „Na Fali”, kierowanej przez Magdalenę Andrzejewską, która przedstawiła program „Pizza z majerankum”. Występ został nagrodzony brawami, a organizatorzy otrzymali wiele słów uznania od przybyłych za zorganizowanie powiatowego święta. Uroczystość odbywała się pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego i Burmistrza.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (21.11.2017 r.) do Krobi przybyli włodarze gmin i powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Starosta Robert Marcinkowski, Członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora i Damian Walczak, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Eugeniusz Kruk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli Maria Pazoła, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Zastępca Wójta Pępowa Katarzyna Kmiecik-Rosa, Sekretarz Gminy Poniec Marcin Pazdaj, przedstawiciel Burmistrza Borku Wlkp. Alicja Łopatka. Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, centrum integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze i przedstawiciele mediów.

Powitał wszystkich dyrektor PCPR w Gostyniu, podkreślając też, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu. Wygłosił też okolicznościowy wykład. Podkreślił w nim, że wydatki na pomoc społeczną to nie koszty, ale inwestycja w przyszłość. Wskazywał jak ważne jest też przyjęcie fundamentalnego założenia, że zarówno te już realizowane, jak i wdrażane usługi społeczne nie mają być jak najtańsze, ale jak najlepsze! Bo to nie tylko warunek skrócenia działań pomocowych, ale przede wszystkim jest to inwestycja w kapitał ludzki, kapitał społeczny i kapitał kulturowy. Podkreślał, że jednym z ważnych warunków wdrożenia zmian w systemie polityki społecznej jest też zmniejszenie olbrzymiego deficytu wysoko wyspecjalizowanej kadry. Polska zajmuje niechlubne ostatnie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę pracowników pomocy społecznej przypadających na 1000 mieszkańców. Ocenia się, że obecnie, w stosunku do potrzeb, brakuje już blisko czterdzieści tysięcy specjalistów w polskiej pomocy społecznej. Scharakteryzował też pomoc społeczną jako system po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania. Wskazał też na problemy towarzyszące tej wyjątkowo ciężkiej i trudnej pracy i zachęcał do refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym, co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych oraz nad tym, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy można było inaczej… lepiej…

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy wspartej wrażliwością i sercem, a także reintegracji zawodowej i społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. - „Pracownik socjalny to zdecydowanie więcej niż urzędnik, obok przepisów widzi on przede wszystkim człowieka. Wasza praca jest szczególnie trudna, ale nawet gdy nie możecie spełnić oczekiwań klienta, to dajecie mu wsparcie i życzliwość. A to jest lekarstwo, którego nie można przedawkować. I działa ono w obie strony.”

Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda podkreślił, że utożsamia się z pomocą społeczną, że czuje się jej częścią, że burmistrz czy starosta są wprost wpisani w ustawę o pomocy społecznej jako istotne jej elementy. I podziękował pracownikom pomocy społecznej za tę szczególną służbę, którą pełnią na co dzień. - „Ta praca wymaga pasji, wymaga zrozumienia drugiego człowieka i wymaga poświęcenia.”

Zastępca Wójta Pępowa Katarzyna Kmiecik-Rosa podziękowała za profesjonalną pracę i szczególny dar niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują. Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk podkreślił, że pracownicy pomocy społecznej zawodowo realizują słowa Jana Pawła II: -„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to co czyni dla innych” - i za to szczególnie podziękował.

Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej za pośrednictwem prowadzących uroczystość Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama. Sekretarz Gminy Poniec Marcin Pazdaj i przedstawiciel Burmistrza Borku Wlkp. Alicja Łopatka podziękowali za zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Do życzeń dołączyli kolejni przedstawiciele samorządu powiatowego: Janusz Sikora, który podkreślił, że pracownicy pomocy społecznej sprawdzają się szczególnie w sytuacjach kryzysowych, bo budzą nadzieję u tych, którym pomagają, a którym jej zabrakło oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, doceniający profesjonalizm pracowników służb społecznych i wyjątkową umiejętność pomagania i okazywania przy tym drugiemu człowiekowi serca.

Wszyscy przybyli włodarze gmin oraz powiatu złożyli życzenia pracownikom gminnych i powiatowego systemu pomocy społecznej, podkreślając wyjątkową rolę systemu pomocy społecznej w pracy z ludźmi nieradzącymi sobie ze swoimi problemami oraz uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 120 osób z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Krobi, w Borku Wlkp., w Pogorzeli, w Pępowie i w Poniecu, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z filiami w Gostyniu i w Krobi, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzonych przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Centurm Integracji Społecznej w Krobi, Spółdzielni Socjalnej „ARKA” w Gostyniu, Spółdzielni Socjalnej w Borku Wlkp. i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, a także wyróżniających się szczególnie rodziców zastępczych.

Po uhonorowaniu wyróżniających się pracowników przyszedł czas na spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami. Uroczystość zakończył seans filmowy, przygotowany przez organizatorów.
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 01
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 02
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 03
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 04
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 05
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 06
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 07
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 08
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 09
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 10
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 11
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 12
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 13
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 14
Uhonorowano 120 pracownikow pomocy spolecznej 2017 15