Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ruszyła pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku sierpniowej nawałnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU W 2017 r.” Jest to program realizowany przez Powiat Gostyński i PCPR w Gostyniu, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W realizację programu włączyły się również Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin powiatu gostyńskiego wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów jako szczególnie dotknięte atakiem żywiołu w sierpniu tego roku: z Gostynia, Piasków, Borku Wlkp., Krobi, Pępowa i Pogorzeli.

Kto może skorzystać z pomocy finansowej?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1 Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
2 Ddzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończe-
   niem 16 roku życia.

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?
Realizator programu - Powiat Gostyński, który przystąpił do realizacji programu, wyznaczył jednostkę samorządu powiatowego do realizacji programu - jest nią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

PCPR w Gostyniu dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy. Druki wniosków są dostępne na stronie PCPR w Gostyniu:
http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_749.html lub w siedzibie PCPR w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 (II poziom - pok. nr 206).

Druki wniosków są też dostępne w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gostyniu, Piaskach, Borku Wlkp., Krobi, Pępowie i Pogorzeli, współpracujących z PCPR w Gostyniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 01.12.2017 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy udzielanej w ramach programu znajdują się na witrynie internetowej PFRON:
http://www.pfron.org.pl w zakładce: „O Funduszu” w podzakładce: „Programy i zadania PFRON”. Informacje w powyższej kwestii można uzyskać również na witrynie internetowej PCPR w Gostyniu: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_749.html lub pod numerem telefonu 65-572-75-28.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
a) w ramach Modułu I - w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną w maksymalnej wysokości
    2 000 zł. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.
    Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z
    Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko
    tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem
    zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych
    (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z
    dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późniejszymi zmianami).
b) w ramach Modułu II - w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub
    pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu
    ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programu Rady Nadzorczej
    PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy).
PFRON_logo_m
Ruszyła pomoc ON poszkodowanym przez zywiol 2017