Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Projekt stworzenia narzędzia deinstytucjonalizacji
na półmetku

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu.

Uczestniczył w nim przedstawiciel powiatu gostyńskiego - dyrektor PCPR w Gostyniu.
Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów zaprezentowano:
a)założenia, koncepcję oraz planu badania stanu i potencjału deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 50 wybranych powiatach z wykorzystaniem narzędzia badawczego (aplikacji IT) - jednym z powiatów wybranych do realizacji tego etapu projektu jest powiat gostyński;
b)model analityczny wspierający proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (wskaźniki, indeksy, dane).

Odbyła się też dyskusja poświęcona ocenie prac w projekcie i ocenie narzędzia. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę odejścia w narzędziu od rankingu powiatów na rzecz oceny zasobów i diagnozy procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Realizatorami projektu - organizacje pozarządowe: Instytut WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, przyjęli sobie za cel ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce. W tym celu powstaje narzędzie badawcze, dzięki któremu zostanie dokonana ocena przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie pieczy zastępczej w samorządach, co pozwoli na opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Zrealizowano już fazy: koncepcji (opracowano wstępną wersję narzędzia) i testowania (przeprowadzono pilotaż w 5 powiatach, w tym w powiecie gostyńskim, opracowano finalną wersję narzędzia).

Obecnie trwa etap badania (użycie narzędzia do przebadania stanu i potencjału oraz oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach, w tym w powiecie gostyńskim). Trwa też faza modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian). Po zakończeniu tych etapów nastąpi faza upowszechniania narzędzia (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów).

Dodatkowo wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny - tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

Etap badania obejmuje dwudniowe warsztaty dla starostów i władz powiatu, specjalistów PCPR i OPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli sądów rodzinnych i zespołów kuratorskich. W czasie tych warsztatów, oprócz badania jakościowego i ilościowego stanu pieczy zastępczej i systemu wsparcia rodziny, będzie prowadzony treningu z narzędziem obejmujący opracowanie planu działań dla powiatu, symulację zmian i ich ocenę. Dzięki tym warsztatom uczestniczące w nich powiaty otrzymają plan działania i rekomendacje w zakresie deinstytucjonalizacji. Pierwszy dzień warsztatów w powiecie gostyńskim odbył się 19 czerwca br. Kolejny zaplanowano na 8 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Projekt jest realizowany, ponieważ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Ważne jest, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczanie strat związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli realizatorów oraz przedstawicieli PCPR w Gostyniu i MOPR w Gdańsku, reprezentujących samorządy powiatowe, „które w najwyższym stopniu osiągnęły standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Działania Komitetu Sterującego wspiera Rada Ekspertów Komitetu Sterującego. Do jej składu weszli przedstawiciele: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Członkowie Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach.
Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt stworzenia narzedzia deinstytucjonalizacji 2017 01
Projekt stworzenia narzedzia deinstytucjonalizacji 2017 02
Projekt stworzenia narzedzia deinstytucjonalizacji 2017 03