Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zobacz we mnie człowieka!

W Gostyniu odbyła się ponadpowiatowa konferencja szkoleniowa „Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”. Jej głównym przesłaniem było wskazanie, że najważniejsze w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest zaprzestanie skupiania się na ich niepełnosprawności i zobaczenie w nich człowieka, którego się traktuje normalnie oraz szukanie w nich szans i możliwości, a także wspieranie ich przez środowisko i ludzi, wśród których żyją.

W konferencji uczestniczyli opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie, a także rodzice oraz kadra kierownicza placówek pomocy społecznej z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, jarocińskiego, śremskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, szamotulskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział ponad 60 specjalistów.

Konferencję otworzył w imieniu organizatorów Mirosław Sobkowiak - przedstawiciel Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz PCPR w Gostyniu i jednocześnie certyfikowany (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) terapeuta środowiskowy. Wskazał, że według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii Polskiej Akademii Nauk co trzeciego Polaka dotykają stale lub okresowo zaburzenia psychiczne. Wprowadził też w problematykę konferencji, podkreślając, że pomoc społeczna jest profesją wspierającą zmiany społeczne, rozwiązującą problemy powstające w relacjach międzyludzkich oraz wzmacniającą ludzi dla wzbogacania ich dobrostanu. Przypomniał, że zaburzenie psychiczne definiuje się jako zespół objawów (problemów z myśleniem, emocjami, postrzeganiem, pamięcią czy motywacją) i zachowań połączonych zwykle z cierpieniem i prowadzących do zaburzeń indywidualnego funkcjonowania oraz do utrudnień w funkcjonowaniu społecznym.

Prelegent podkreślał, wskazując konkretne zachowania, że celem pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi jest dążenie do stanu, w którym osoba taka jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych, społecznych i w dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego działania. Jeżeli samodzielność funkcjonowania nie jest możliwa do osiągnięcia, powinniśmy zapewniać funkcjonowanie w warunkach godziwych i bezpiecznych, utrzymujące jak najdłużej osiągnięty poziom samodzielności. M. Sobkowiak wskazywał też, że oprócz pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi, ważna jest też praca z jej rodziną (za zgodą klienta) oraz ze środowiskiem, w którym żyje osoba z zaburzeniami psychicznymi. W drugiej części swojego wystąpienia skupił się na pokazywaniu i omawianiu konkretnych sytuacji przy tworzeniu warunków sprzyjających poprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarach: materialnym i zdrowotnym.

Kolejna prelegentka psycholog Alicja Data (członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) omówiła to, co składa się na tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze społecznym. Zwróciła uwagę na ważną rolę domu i rodziny oraz małych grup społecznych: znajomych i przyjaciół, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa, przynależności, uczestnictwa oraz umożliwiają angażowanie się w życie społeczne, co zapewnia realizację potrzeby uznania. Zwracając uwagę na konieczność dostosowywania oddziaływań specjalistów do indywidualnych predyspozycji osób z zaburzeniami psychicznymi i na ważną rolę zbudowania relacji opartej na zaufaniu i rozumieniu potrzeb i lęków wspieranych osób, podkreśliła jak ważną rolę w życiu każdego człowieka, w tym i osoby z zaburzeniami psychicznymi, pełni aktywność środowiskowa i zawodowa. Wskazała też dobre praktyki w tym zakresie podejmowane na terenie powiatu gostyńskiego. Drugą część swej prelekcji poświęciła dobrostanowi emocjonalnemu człowieka oraz funkcjom, jakie emocje pełnią w naszym życiu. Scharakteryzowała też na konkretnych przykładach problemowe zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi, wskazując jednocześnie prawidłowe i wspierające reakcje i działania najbliższych oraz specjalistów i przedstawiając cały katalog praktycznych wskazówek.

Z kolei psycholog Lucyna Nowak przedstawiła problematykę tworzenia warunków sprzyjających samostanowieniu i samorealizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli budowania zapewnienia poczucia u tych osób, mimo ich problemów, sprawowania kontroli nad swoim życiem, decydowania o nim oraz budowania możliwości osiągania swoich celów życiowych bez zbędnych nacisków zewnętrznych. Przedstawiła szereg praktycznych porad dotyczących życia codziennego, domowego, ale też poszerzyła swoje wskazania o obszary czasu wolnego, edukacji oraz aktywności w środowisku lokalnym i działalności zawodowej. Zwróciła też uwagę na to, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mają tak, jak wszyscy ludzie, prawo do godności, do życia prywatnego, do intymności, do wyrażania własnych poglądów, do własności, do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia społecznego czy do odpoczynku.

Część swojego wykładu poświęciła barierom, jakie utrudniają osobom z zaburzeniami psychicznymi dostęp do pracy, która jest jednym z podstawowych elementów samorealizacji. Podkreśliła też, jak ważne jest zastępowanie kontroli i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wsparciem i towarzyszeniem. Na koniec przedstawiła wiele przykładów dobrych praktyk i pomysłów pozwalających tworzyć świat przyjazny osobom z zaburzeniami psychicznymi, świat, w którym są oni traktowani jak wszyscy inni ludzie.

Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej. Tuż po konferencji i jeszcze w ciągu paru dni po niej, pojawiło się wiele głosów, adresowanych do organizatorów, które, podkreślając ważność poruszonej na konferencji tematyki, zgłaszały potrzebę jej kontynuowania. Organizatorzy, odpowiadając na te oczekiwania, deklarują zorganizowanie kolejnej konferencji w okolicach października tego roku.

Konferencję „Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” zrealizowano w ramach projektu „Możemy więcej - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim oraz pleszewskim”. Jego celem jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu, wspierane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany jest też ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Zobacz we mnie czlowieka 2017 01
Zobacz we mnie czlowieka 2017 02
Zobacz we mnie czlowieka 2017 03
Zobacz we mnie czlowieka 2017_logo