Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowa pomoc społeczna podsumowana

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2016.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 16 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2016 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 512 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 170 dzieciom), 517 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 13 osób usamodzielniono. Zrealizowano 40 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 811 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 9 220 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 32 kontrole w palcówkach podległych, zorganizowało 214 szkoleń i konferencje dla 542 uczestników. Udzieliło też 2 436 świadczeń finansowych na kwotę 2 845 249,62 zł oraz 88 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 28 mediacji rodzinnych i 11 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz udzielono 34 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 21 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 25 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2016”.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowanie PPS 2017 01 - XVII Festiwal Bez Barier
Podsumowanie PPS 2017 02 - Akcja Mikolaje
Podsumowanie PPS 2017 03 - Festiwal kultur
Podsumowanie PPS 2017 04 - Festyn rodzinny Powitanie lata
Podsumowanie PPS 2017 05 - Gra terenowa dla rodzin zastepczych
Podsumowanie PPS 2017 06 - Kolonie socjotertapeutyczne
Podsumowanie PPS 2017 07 - Konferencja Jestesmy-wspieramy
Podsumowanie PPS 2017 08 - Kurs samoobrony dla opiekunow ON
Podsumowanie PPS 2017 09 - Miedzypowiatowy Turniej Petanque
Podsumowanie PPS 2017 10 - Powiatowy turniej w bule
Podsumowanie PPS 2017 11 - Projekt Laciata wies dla ON
Podsumowanie PPS 2017 12 - Rodzinny Rajd Smerfow
Podsumowanie PPS 2017 13 - Szkolenie dla specjalistow
Podsumowanie PPS 2017 14 - Szkolenie o dopalaczach