Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pilotaż projektu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Gostyniu

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest w Polsce projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Projekt zakłada ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej, tak by jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji mogło znaleźć się w rodzinie zastępczej.

Powiat Gostyński, jako jeden z pięciu w Polsce, został wybrany do przeprowadzenia pilotażu narzędzia badawczego.

Projekt podzielony został na kilka faz realizacji: koncepcji (opracowanie wstępnej wersji narzędzia), testowania (pilotaż w 5 powiatach, opracowanie finalnej wersji), badania (użycie narzędzia do oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach), modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian) oraz upowszechniania NARZĘDZIA (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów).

Realizatorami projektu są WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Głównym rezultatem trwającego 20 miesięcy projektu jest stworzenie i wdrożenie narzędzia oceny procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Dzięki wykorzystaniu narzędzia władze powiatów będą mogły otrzymać rzetelne dane, dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Pozwolą one także dokonać porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz ocenę projektowanych w samorządzie zmian.

W ramach pilotażu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zawitali (19.06.2017 r.) reprezentanci realizatorów projektu. W realizacji działań pilotażowych, obok specjalistów PCPR w Gostyniu, uczestniczył też przedstawiciel władz powiatu Janusz Sikora - etatowy członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

Pierwszym elementem była prezentacja naukowa narzędzia. Kolejnym była prezentacja merytoryczna narzędzia. W jej wyniku została wywołana dyskusja o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim. Przedstawiciele władz powiatu i PCPR w Gostyniu wskazywali uwarunkowania lokalne i ogólnopolskie mające wpływ na deinstytucjonalizację oraz na problemy związane z jej wprowadzaniem. Podkreślano, że decyzje w zakresie odchodzenia od pieczy instytucjonalnej na rzecz pieczy rodzinnej nie leżą tylko po stronie powiatu. Proponowano i omawiano konkretne rozwiązania mogące usprawnić deinstytucjonalizację i podnieść kompetencje rodzin zastępczych. Wskazano też, że konieczne jest utrzymanie pieczy instytucjonalnej jako ważnego ogniwa uzupełniającego system rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejnym działaniem w ramach pilotażu było praktyczne zaprezentowanie możliwości narzędzia oceny procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce oraz przyuczenie do korzystania z niego.

Ostatni etap pilotażu obejmował zapoznanie z metodyką narzędzia oraz testów, pracę z jego wykorzystaniem i ocenę jego funkcjonalności w praktyce. Specjaliści Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu przedstawili też swoje uwagi o narzędziu. Ocenili, między innymi, że narzędzie pozwoli powiatom uzyskać informacje o stanie deinstytucjonalizacji i wprowadzania zmian. Powiaty będą mogły tworzyć swoje scenariusze i sprawdzać, jak konkretna decyzja wpłynie na zmiany w obszarze deinstytucjonalizacji uwzględniając uwarunkowania konkretnego samorządu.

Warto przypomnieć, że PCPR w Gostyniu aktywnie uczestniczy w działaniach projektowych. M.in. w pierwszym kwartale tego roku poddał się badaniu jakości rodzinnej pieczy zastępczej. A dyrektor PCPR w Gostyniu uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem, jako jeden z dwóch przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Komitet Sterujący złożony jest z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli realizatorów oraz przedstawicieli reprezentujących samorządy powiatowe, „które w najwyższym stopniu osiągnęły standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
Pilotaz projektu deinstytucjonalizacji pieczy 2017 01
Pilotaz projektu deinstytucjonalizacji pieczy 2017 02