Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dziecko jest najważniejsze

V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, odbywający się pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju (08.06.2017) propagował odejście od instytucjonalnej opieki nad dzieckiem. Jego organizatorem była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przy współpracy z Fundacja Przyjaciółka oraz miastem stołecznym Warszawa. Partnerem wydarzenia była Fundacja EY.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” reprezentowali zaproszeni przez organizatorów trzej wiceprzewodniczący „CENTRUM”: Mirosława Zielony - dyrektor PCPR w Koszalinie, Barbara Gębala - dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim i Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, który dodatkowo jest reprezentantem środowiska powiatowych centrów pomocy rodzinie w Komitecie Sterującym realizowanego przez Koalicję Rodzicielstwa Zastępczego ogólnopolskiego projektu „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Kongres był okazją do wręczenia wyróżnień.
W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wiceminister Andrzej Dera uhonorował najlepszych rodziców zastępczych. Za zasługi w działalności na rzecz dzieci, za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali: Jadwiga Irzyk, Wojciech Irzyk, Maria Trymerska. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Marzena Gwiazda, Barbara Księżyc, Ryszard Księżyc, Joanna Lech, Grzegorz Lech, Sylwia Ostrowska, Aleksander Ostrowski, Katarzyna Rajczyk.

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przyznała wyróżnienia dla powiatów. W tym roku, ze względu na piąty - jubileuszowy Kongres i równocześnie pięć pełnych lat realizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Koalicja przyznała wyróżnienia tym samorządom, które według niej od pięciu lat konsekwentnie wspierają rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Otrzymali je: miasto Gdynia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, powiat kędzierzyńsko - kozielski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu, powiat kępiński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, miasto Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach, powiat krapkowicki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, powiat poznański i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, powiat szczecinecki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz miasto Sosnowiec i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Koalicja wyróżniła też organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny i Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Wyróżnienia wręczył wiceminister Bartosz Marczuk z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu wyróżniających wyróżnionym pogratulowała Mirosława Zielony - wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”: - „Kłaniam się Wszystkim Wam. Praca z ludźmi jest najtrudniejsza i najbardziej wymagająca. Ale są też momenty, które dają dużo siły i dużo energii. Teraz jest taka chwila. Tę energię ponieście dalej, wszystko po to, by piecza zastępcza rozwijała się prawidłowo, czyli żeby było dużo rodzin zastępczych, mało instytucji opiekuńczych i mało dzieci trafiających do pieczy.”

Jednym z zaproszonych gości, który zabrał głos, był przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister Bartosz Marczuk podkreślał: - „Rodzina jest i powinna być osią polityki państwa.(…) Decyzja o tym, aby świadczenie 500 plus przyznać wszystkim dzieciom w rodzinnych formach pieczy zastępczej bez kryterium dochodowego jest w moim odczuciu, swojego rodzaju przewrotem kopernikańskim w podejściu do pieczy zastępczej w Polsce. Blisko 50 tys. dzieci przebywających w pieczy zastępczej korzysta z tego świadczenia”. Minister wskazywał ponadto, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej sprawdza się, czego potwierdzeniem jest ograniczanie adopcji zagranicznej. Poprawiają się statystyki dotyczące umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Jak zapowiedział minister: - „Planowane jest dalsze wzmacnianie asystentury rodziny i pójście drogą deinstytucjonalizacji, które wpisane jest w agendę rządu. (…) To, co ciągle martwi, to 1624 dzieci do lat 6, które nadal przebywają w instytucjonalnej formach opieki. Jednocześnie w rodzinnych formach opieki mamy ok. 1800 miejsc dla dzieci. Jest to idealny moment, aby zachęcić powiaty do zamknięcia sprawy małych dzieci w instytucjonalnej formie opieki, nad czym pracujemy”.

Minister poinformował też, że resort rodziny razem z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pracuje nad narzędziem informatycznym, - „które da powiatom informację na temat korzyści co do tego, że nie ma już dzieci w instytucjonalnych formach opieki”.

O narzędziu tym mówiły także Joanna Luberadzka-Gruca i Edyta Wojtasińska z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Będzie ono służyło weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. - Dzięki narzędziu powiaty uzyskają informacje o deinstytucjonalizacji i możliwościach wprowadzania zmian. Będą mogły tworzyć własne scenariusze i sprawdzać jak konkretna decyzja wpłynie na zmiany w obszarze deinstytucjonalizacji, uwzględniając warunki konkretnego samorządu. Stworzony zostanie również ranking powiatów zarówno na poziomie województwa, jak i w kraju - wyjaśniały.

Joanna Luberadzka-Gruca przytoczyła także dane dotyczące umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczych w Bułgarii, Mołdowie i Rumunii. Państwa te dokonują reformy systemu opieki. W Bułgarii od roku 2009 do 2016 nastąpił 80% spadek umieszczania dzieci w placówkach. Mołdowa - uznawana za bardzo ubogi kraj europejski w 2000 r. miała 100 000 dzieci w instytucjach, a już tylko 8027 w 2015 r. Natomiast do 2022 r. planuje zamkniecie wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zwracała też uwagę na korzyści płynące z deinstytucjonalizacji oraz znaczenie wielokrotnych umieszczeń na zdolność dziecka do budowania relacji. A także na bariery, na które dziś napotykają rodziny zastępcze.

Pokazano także dobre praktyki - zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Daren Jones z Karyn Purvis Institute of Child Development (USA) przedstawił, na czym polega interwencja wobec dzieci, mających zaburzone więzi przywiązania, trafiających do pieczy rodzinnej. Interwencja oparta jest na metodzie TBRI bazującej na budowaniu zaufania.

Maria Dekert przedstawiła w swej prelekcji „Trauma a przywiązanie u dzieci” ważny problem dotyczący dzieci trafiających do pieczy zastępczej.

O bezpiecznej zmianie środowiska dziecka umieszczanego poza własną rodziną opowiadała Sylwia Kaczan z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i wspomniany wcześniej Daren Jones.

Procesy adopcji w USA i w Polsce omówili Sarah Mercado i Anna Sobiesiak. Kongres zakończyły panele dyskusyjne.
Dziecko jest najwazniejsze 2017 01
Dziecko jest najwazniejsze 2017 02
Dziecko jest najwazniejsze 2017 03
Dziecko jest najwazniejsze 2017 04
Dziecko jest najwazniejsze 2017 05
Dziecko jest najwazniejsze 2017 06