Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zadebiutowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji

Rozpoczęła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim V kadencji. Działa ona w oparciu o zapisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Pierwsze posiedzenie nowego składu odbyło się w poszerzonym gronie. Oprócz składu Rady, w posiedzeniu wzięli udział: Robert Marcinkowski Starosta Gostyński oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - instytucji zapewniającej obsługę administracyjno-techniczną działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: Natalia Hajnsz kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Mirosław Sobkowiak dyrektor PCPR.

Starosta Gostyński wręczył powołania do składu Rady V kadencji. Otrzymali je: Anna Krzyżostaniak kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowej - zgłoszona przez Urząd Miejski w Krobi; Katarzyna Fechner doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu - zgłoszona przez PUP; Swietłana Figiel kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych - zgłoszona przez Stowarzyszenie „IMPACT”; Beata Kasperczak specjalista pracy socjalnej PCPR w Gostyniu, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - zgłoszona przez Stowarzyszenie „DZIECKO”; Grzegorz Marszałek kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, wolontariusz i działacz organizacji pozarządowych - zgłoszony przez Burmistrza Borku Wlkp.

Starosta Robert Marcinkowski podkreślił, że w ramach procedury naboru do obecnego składu Rady zgłoszono większą liczbę kandydatów. Dokonując trudnego wyboru spośród interesujących kandydatur, starosta kierował się przede wszystkim doświadczeniem zawodowym zgłoszonych osób, gdyż wszyscy wybrani pracują zawodowo z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, ale też i aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych powiatu gostyńskiego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim, zgodnie z ustawowymi zadaniami będzie się zajmować inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oceną realizacji tych programów, a także opiniowaniem projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W czasie pierwszego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o problemach osób niepełnosprawnych, o sposobach aktywizowania osób borykających się ze swoją czasem znaczną i uciążliwą niepełnosprawnością i o planach działań.

Dokonali też wyboru Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Została nim Swietłana Figiel.

Kadencja Rady potrwa 4 lata. Wszyscy członkowie będą w niej działać społecznie.
Zadebiutowala Powiatowa Spoleczna Rada ds ON 2017 01