Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Otwórz oczy - Reaguj!
Ruszył autorski program przeciwdziałający przemocy rówieśniczej

Gmina Krobia rozpoczęła w kwietniu 2017 r. realizację projektu profilaktycznego „Otwórz oczy - Reaguj !”.

To autorski program zespołu specjalistów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i pedagogów szkół Gminy Krobia. Projekt uzyskał akceptację Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy oraz dyrektorów szkół w Gminie Krobia i jest odpowiedzią na jedno z narastających współcześnie zagrożeń dzieci i młodzieży, czyli występujące w szkołach zjawisko przemocy rówieśniczej.

Dane Instytutu Badań Edukacyjnych są niepokojące. Według badań z 2015 r. prawie połowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych doświadcza minimum raz w miesiącu dokuczania ze strony innych. Te same badania wykazały, że ponad 35% nauczycieli i wychowawców nie zauważa kwestii dokuczania w klasach.

Na problem ten zwracają też uwagę sami uczniowie szkół w Gminie Krobia, uczestniczący w programie Szkoła Aktywności Społecznej SAS (realizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”), alarmując, że dokuczanie i szykanowanie rówieśników to obecnie zjawisko powszechne! Przedstawiciel PCPR w Gostyniu podkreśla, że -„przemoc rówieśnicza ma miejsce i nasila się jednocześnie w dwóch wymiarach: w bezpośrednich relacjach i w wymiarze internetowym. W Internecie przyjmuje ona różne postacie: - bullyingu (prześladowanie i nękanie), - trollingu (agresja werbalna, wrogie, obraźliwe, ośmieszające, kompromitujące i kontrowersyjne informacje i komentarze na czyjś temat), - flamingu (kłótnia internetowa, wręcz wojna na obelgi, wysyłanie do drugiej osoby wiadomości odbieranych jako obraźliwe), czy wreszcie hate speeche (mowa nienawiści).” - I dodaje: - „Dzieci szybko nauczyły się od dorosłych złych zachowań w świecie wirtualnym i używają ich równie bezwzględnie.”

Celem projektu jest uświadomienie uczniom i nauczycielom oraz rodzicom, czym jest zjawisko przemocy rówieśniczej, a także podjęcie działań mających ograniczać to niebezpieczne zjawisko i dostarczyć wiedzy o sposobach radzenia sobie z tym problemem.
W ramach programu planuje się następujące działania:
1. Przeprowadzenie ankiety w klasach V-VI szkół podstawowych oraz I-II gimnazjów. Ankieta została opracowana przez
    Zespół Koordynujący projektu. W poszczególnych klasach przeprowadzą ją wychowawcy klas (termin: kwiecień/maj).
2. Sporządzenie diagnozy zjawiska w oparciu o ankiety: a) klasowej - wychowawca (termin: maj/czerwiec), b) szkolnej -
    pedagog (termin: czerwiec), c) gminnej - Zespół Koordynujący projektu (termin: czerwiec/lipiec).
3. Opracowanie ulotek dla rodziców - młodzież z Szkoły Aktywności Społecznej SAS (termin: czerwiec).
4. Warsztaty dla wychowawców i nauczycieli w formie szkoleniowych rad pedagogicznych -Otwórz oczy - Reaguj!
    Tematyka: Problem przemocy rówieśniczej. Przedstawienie scenariuszy dwóch lekcji wychowawczych poświęconych
    zrozumieniu zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobom radzenia sobie z nim przez uczniów. Trener: Mirosław
    Sobkowiak (termin: wrzesień).
5. Realizacja lekcji wychowawczych „Otwórz oczy - Reaguj!” przez wychowawców w klasach w oparciu o przygotowane
    scenariusze lekcji (termin: wrzesień/październik).
6. Apele szkolne z miniscenkami pokazującymi uczniom, jak zachować się i reagować w przypadku przemocy rówieśniczej.
    Realizator: młodzież z SAS (termin: wrzesień/październik).
7. Szkolenie dla kadr oświatowych Gminy Krobia (Gminna Rada Pedagogiczna) - prof. dr hab. Jacek Pyżalski UAM (termin:
    7 listopada GCKiR w Krobi).
8. Spotkania z rodzicami w szkołach poświęcone problemowi przemocy rówieśniczej. Realizator: pedagodzy wymieniający
    się między szkołami (termin: listopad).
9. Konferencja podsumowująca projekt: „Otwórz oczy - Reaguj!” - Realizator: Zespół Koordynujący projektu (termin:
    grudzień, GCKiR w Krobi).

W skład Zespołu Koordynującego Program Profilaktyczny „Otwórz oczy - Reaguj!” wchodzą:
• Anna Krzyżostaniak - Kierownik MGOPS w Krobi, Specjalista pracy socjalnej, Kierownik Zespołu,
• Katarzyna Górkowska - Pedagog ZSPiG w Krobi,
• Magdalena Marciniak - Pedagog ZSPiG w Krobi,
• Małgorzata Stróżyńska - Pedagog ZSPiG w Starej Krobi,
• Jagoda Grzelczak-Serwatka - Pedagog ZSPiG w Pudliszkach,
• Dorota Forecka - Pedagog ZS Gostkowo,
• Barbara Gryczka - Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień, Pedagog, MGOPS w Krobi,
• Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu, Specjalista pomocy psychologicznej, Terapeuta, Pedagog rodzinny,
  Trener, Mediator.

Zespół Koordynujący Programu Profilaktycznego „Otwórz oczy - Reaguj!” przypomina:

Do najczęściej spotykanych form przemocy rówieśniczej zalicza się:
- przemoc fizyczną (bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, przemoc z użyciem narzędzi, pobicia z obrażeniami
  cielesnymi),
- przemoc werbalną (dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie),
- przemoc materialną (zabieranie przedmiotów itp.),
- przemoc seksualną (podglądanie w toalecie, próby dotykania, rozbierania, całowania, obnażania),
- przemoc relacyjną (wykluczanie, odtrącanie, rozpowszechnianie szkodliwych kłamstw),
- cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi takich jak:
  SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe),
- zmuszanie do niechcianych przez ofiarę zachowań.

Przyczyn przemocy rówieśniczej jest wiele. Do najczęstszych należą - bagatelizowanie zachowań agresywnych przez samych uczniów, brak reakcji ze strony nauczycieli na zachowania agresywne uczniów, bierność świadków, a także niewłaściwe relacje i sposoby komunikacji między uczniami a nauczycielami czy dziećmi a rodzicami.
Skutki przemocy rówieśniczej mogą być niebezpieczne. Wpływają niekorzystnie na samopoczucie i funkcjonowanie dziecka, nasilają emocje takie jak wstyd, lęk i rozpacz, pojawia się upokorzenie i uczucie poniżenia. Przemoc rówieśnicza niesie też ze sobą długofalowe skutki: obniżoną samoocenę i problemy społeczne - trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji, życie w ciągłym stresie i poczuciu presji. A ofiary przemocy rówieśniczej zwykle nie mówią rodzicom czy innym dorosłym o swoich problemach. Wynika to z obawy pogorszenia się sytuacji bądź zemsty ze strony prześladowców. Stałe podleganie presji ze strony rówieśników może doprowadzić w efekcie do poważnych zaburzeń somatycznych, psychicznych, a nawet do prób samobójczych wśród młodych osób.