Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Projekt z Powiatu Gostyńskiego na pierwszym miejscu nagrodzonych przez ministra

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Możemy więcej - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim” Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia.

Do konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2017 r. zostało zgłoszonych kilkaset projektów z całego kraju.

Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie przesłały maksymalnie po 11 najwyżej ocenionych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Konkursowa Ministerstwa dokonała oceny formalnej i merytorycznej łącznie 91 ofert i wybrała ostatecznie 46 projektów do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazło się 17 jednostek samorządu terytorialnego, 17 stowarzyszeń, 9 fundacji oraz 3 kościelne osoby prawne.

Na pierwszym miejscu, w grupie projektów z najwyższą możliwą punktacją, znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” z Powiatu Gostyńskiego. Współrealizatorami projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Celem projektu jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Projekt obejmuje wiele działań, którymi zostanie objętych łącznie prawie półtora tysiąca osób. Działania zostaną zrealizowane w pięciu obszarach:
1. W ramach aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi odbędą się: - wyjazdy
    terapeutyczno-aktywizujące; - warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności sprzyjające usamodzielnianiu oraz
    podnoszące samoocenę; - działania wspierające rehabilitację społeczną dzieci; - różne formy aktywności uwzględniające
    indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi i mającą na celu usprawnienie, zapobieganie bierności,
    nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego; - imprezy rekreacyjne; - innowacyjne formy
    spędzania czasu wolnego jako alternatywa dla powszechnie przyjętych form pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
    - treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz treningi budżetowe.
2. W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
    realizowane będą środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin: - warsztaty zajęć twórczych;
    - indywidualne zajęcia wspierające rozwój dzieci; - mobilny punkt porad specjalistycznych.
3. W ramach upowszechnienia wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
    odbędą się: - konferencja szkoleniowa „Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób
    z zaburzeniami psychicznymi” dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów; - konferencja podsumowująca projekt
    i promująca jego efekty; - szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
4. W ramach integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym realizowane będą nowe formy
    i metody wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: - zajęcia dbania o własny wizerunek i poprawy swojej
    samooceny; - treningi umiejętności interpersonalnych w formie wyjazdów do galerii handlowej; - wyjazdy turystyczne; - pikniki
    integracyjne; - integracyjny turniej ponadpowiatowy w bule; - wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób
    z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym; - Festiwal Kultur.
5. Obszar wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi obejmie: - zajęcia rodziców z dziećmi, - szkolenia, kursy i warsztaty
    o różnej tematyce dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu
    sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym; - warsztaty dla rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnością
    psychiczną.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu będą całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz innych, pozyskanych w ramach projektu.
MRPiPS_logo_200x120