Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ponad milion na wsparcie dla niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych uchwałę. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2017 r. w ramach środków otrzymanych z PRFON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom ich wspierającym 1 218 030 zł.

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki dalece niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, zgłaszają na dzień dzisiejszy potrzeby w wysokości już prawie 2 milionów zł na pokrycie składanych wniosków.

Część środków PFRON (719 820 zł) Powiat Gostyński przekazuje też Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” na prowadzenie ważnej dla osób niepełnosprawnych, chcących się aktywizować, placówki powiatowej: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku powiat dołoży do prowadzenia tej placówki oraz do WTZ w Rydzynie i WTZ w Miejskiej Górce, których uczestnikami są też osoby z terenu Powiatu Gostyńskiego blisko 88 000 zł z własnych dochodów.

Na pozostałe zadania Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła: 120 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 201 020 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 22 190 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 100 000 zł na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (na zdjęciach przykłady zlikwidowanych barier w 2016 r.); 20 000 zł na zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych; 18 000 zł na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 17 000 zł na finansowanie odbywania staży lub przygotowania zawodowego przez osoby niepełnosprawne.

Powyższy podział środków uzyskał też pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

By, mimo niewystarczających środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej, PCPR w Gostyniu wprowadził priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim, niekorzystanie z dofinansowania w roku ubiegłym oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w PCPR; zostały też zamieszczone na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie.
Ponad milion na wsparcie dla ON 2017 01
Ponad milion na wsparcie dla ON 2017 03
Ponad milion na wsparcie dla ON 2017 02