Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych IV kadencji
zakończyła swoją działalność

Odbyło się ostatnie posiedzenie obecnej IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Członkowie Rady dyskutowali nad projektem podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przydzielonych powiatowi gostyńskiemu. W spotkaniu, prócz członków Rady, uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Natalia Hajnsz - kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Mirosław Sobkowiak - dyrektor. Omawiano też ograniczenia w dostępie do środków finansowych PFRON, spowodowane zmniejszeniem tych środków dla powiatów, w tym dla powiatu gostyńskiego oraz zbiurokratyzowane procedury dostępu do środków PFRON, zwłaszcza w programie pilotażowym AS, utrudniające dostęp do pomocy osobom niepełnosprawnym.

Podsumowano też obecną IV kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim, która zgodnie z zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami), zajmowała się inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oceną realizacji tych programów, a także opiniowaniem projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W imieniu Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego pisemne podziękowania za pracę przez ostatnie cztery lata członkom Rady wręczył dyrektor PCPR w Gostyniu.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim wchodzili: Katarzyna Gubańska - przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu; Małgorzata Walczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”; Gerard Misiaczyk - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”; Andrzej Czupryński - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu oraz Zofia Grzegorzewska - członek Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, były prezes Spółki PPHU „Simet” S.A. w Piaskach.

Obecnie trwa procedura wyłaniania składu V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim.
Powiatowa SR ds ON konczy dzialalnosc 2017 01