Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Centra pomocy rodzinie z całej Polski pracowały w Wejherowie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 15 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Wszystkich przybyłych reprezentantów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z poszczególnych województw powitali: Jacek Thiel - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie. Jacek Thiel przedstawił Powiat Wejherowski oraz kilka ważnych informacji, charakteryzujących samorząd goszczący Zarząd „CENTRUM”. Jacek Thiel uczestniczył w pierwszej części obrad Zarządu.

Pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM” otworzył i prowadził Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku Zdroju.

W czasie obrad Zarządu dyskutowano o XI Ogólnopolskim Forum PCPR i MOPR w Zawierciu, które odbyło się w dniach od 18 do 20 września 2016 r. W oparciu o doświadczenia tego i poprzednich zjazdów oraz innych szkoleń i konferencji organizowanych przez OSPiMOPR „CENTRUM” Wiceprzewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił kilkanaście propozycji działań. Tworzą one pewien standard porządkujący organizację i realizację inicjatyw Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dodatkowe propozycje przedstawiła Wiceprzewodnicząca OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosława Zielony - Dyrektor PCPR w Koszalinie. Ustalono, że do 31 marca członkowie Zarządu przedstawią swoje opinie do zgłoszonych propozycji oraz przedstawią swoje własne.

Rozważano też propozycję wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie rozporządzenia ustalającego legitymację koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który większą cześć swojej pracy wykonuje w środowisku. Zaproponowano, by do czasu ukazania się ww. rozporządzenia Stowarzyszenie opracowało swój wzór legitymacji i upowszechniło go w kraju.

Kolejną częścią obrad było omówienie stanu przygotowań do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Koszalinie-Sarbinowie. Ustalono termin forum na 5-9 października 2017 r. Przyjęto założenia do odbycia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia „Centrum”. Dyskutowano propozycje tematyki Forum oraz plany jego przebiegu. Powołano komitet organizacyjny XII Forum PCPR i MOPR. W jego skład weszli: Mirosława Zielony - Dyrektor PCPR w Koszalinie, Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie, Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku Zdroju i Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu.

Następnie omówiono przygotowania do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z podsekretarzem stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem na temat realizacji ustawowych zadań PCPR i MOPR.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji dotyczącej przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 23-26.04.2017 r. i 26-29.04.2017 r.

Burzliwą dyskusję wywołał kolejny punkt obrad Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”, poświęcony ocenie stanu opłacalności składek członkowskich za 2016 r. i 2017 r., propozycjom zmian umożliwiających prowadzenie działalności odpłatnej przez stowarzyszenie, a przede wszystkim podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i skreśleń członków niewywiązujących się ze swoich obowiązków.

Drugą część posiedzenia Zarządu wypełniła dyskusja o problemach wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń finansowych ze środków PFRON oraz o problemach wynikających z odbiorów dzieci ze środowiska rodzinnego. Podjęto decyzję o wystąpieniu Zarządu Stowarzyszenia w wyżej wskazanych sprawach do organów właściwych do udzielenia informacji.

Trzecią część spotkania wypełniło zapoznanie się z działalnością, kadrą specjalistów i siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Na zakończenie obrad Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński podziękował serdecznie przybyłym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Osobne podziękowania złożył przedstawicielowi władz Powiatu Wejherowskiego. Podziękował też Iwonie Romanowskiej - Dyrektor PCPR w Wejherowie za wyjątkową organizację spotkania.

W obradach, obok wyżej wymienionych, uczestniczyli również: Wiceprzewodnicząca OSPiMOPR „CENTRUM” Barbara Gębala - Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz członkowie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”: Krystyna Wilisowska - Kierownik PCPR w Prudniku, Krystyna Marcińczak - Dyrektor PCPR w Sieradzu, Anna Gołębska - Dyrektor PCPR w Zielonej Górze, Arleta Szmigielska - Dyrektor PCPR we Wrocławiu i Rafał Walter - Dyrektor PCPR w Inowrocławiu.
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 01
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 02
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 03
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 04
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 05
Centra pomocy rodzinie w Wejherowie 2017 06