Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Cykl warsztatów dla rodziców
i specjalistów

W ramach podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością odbyły się: cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnością oraz warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nieodpłatne warsztaty „Trening umiejętności społecznych” zrealizowano w ramach projektu „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”, na który Stowarzyszenie „DZIECKO” pozyskało środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zaproponowane działania były odpowiedzią na zdiagnozowane przez organizatorów problemy i potrzeby środowisk i rodzin z problemem niepełnosprawności. Rodziny dotknięte niepełnosprawnością nie mają na co dzień możliwości korzystania z szerokiej oferty zajęć, szkoleń, warsztatów. Składają się na to różne przyczyny: problemy finansowe, ograniczona samodzielność członków rodzin, niewiedza o możliwościach czy niska motywacja i brak aktywności osób z niepełnoprawnością, a także ich środowiska rodzinnego. Nierzadko jedyną możliwością skorzystania z innych form szkoleń, warsztatów, czy kursów jest uczestnictwo w zorganizowanych projektach, oferowanych przez instytucje lub stowarzyszenia.

W pierwszym z warsztatów uczestniczyli rodzice osób niepełnosprawnych i opiekunowie tych osób oraz wolontariusze. W kolejnych dwóch warsztatach dla specjalistów wzięli udział terapeuci pracujący na co dzień w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu gostyńskiego oraz pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

Warsztaty poprowadziła Elżbieta Gadomska - terapeuta, trener i edukator. Przedstawiła ona podstawy psychologiczno-prawne pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zwróciła uwagę na konieczność dostosowania się terapeutów do potrzeb i możliwości podopiecznych, by, po zdiagnozowaniu sytuacji danej osoby niepełnosprawnej, dobrać właściwe formy terapii i rehabilitacji, umożliwiające poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczanie i osiąganie wyznaczanych celów. Podkreślała też znaczenie procesu budowania motywacji u osoby niepełnosprawnej do zmiany swojej sytuacji, np. przez uczenie się nowych umiejętności społecznych, czy komunikacyjnych, tak by stały się one nawykiem. Warto zaznaczyć, że nawyki buduje się poprzez powtarzanie czynności tak, by w końcu wykonywać je automatycznie. Wykształcenie i wprowadzenie nowego nawyku trwa od 20 do 70 dni.

Omówiono też zasady efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, np. wolne i wyraźne mówienie, używanie odpowiedniej mimiki i intonacji, spokój i kontakt wzrokowy, prosty i przystępny język, kontakt dotykowy, słuchanie ze zrozumieniem.

Główną częścią warsztatów było podniesienie kompetencji terapeutów w zakresie treningu umiejętności społecznych. Obejmuje on trening samodzielności (samoobsługa, zaradność osobista, higiena osobista i miejsca zamieszkania, kulinaria i zdrowe żywienie, zachowanie się przy stole, obsługa podstawowych urządzeń domowych), trening umiejętności społecznych i interdyscyplinarnych (współpraca i współdziałanie, rozwiązywanie problemów międzyludzkich, integracja ze środowiskiem, kreatywność i wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, planowanie zakupów, załatwianie spraw urzędowych), trening umiejętności spędzania wolnego czasu (rozwijanie zainteresowań, właściwe korzystanie z miejsc i imprez publicznych, czynne uczestnictwo w formach rekreacyjnych), trening ruchowy i rehabilitacja. Poszczególne elementy w formie warsztatowej przepracowano praktycznie.

Wskazywano też, że ważnym elementem kierującym treningiem społecznym jest indywidualny plan postępowania wspierającego, opracowywany dla każdego z podopiecznych. W czasie warsztatów ćwiczono tez opracowywanie indywidualnych planów. Istotną sprawą jest też współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.

Projekt „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej” Stowarzyszenie „DZIECKO” zrealizowało we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia udzieliła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu.

Wszystkie działania dla uczestników projektu były całkowicie nieodpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach konkursowego grantu, własnym środkom finansowym Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz pracy wolontariuszy i partnerów stowarzyszenia.
Cykl warsztatow dla rodzicow i specjalistow 2017 01
Cykl warsztatow dla rodzicow i specjalistow 2017 02
Cykl warsztatow dla rodzicow i specjalistow 2017 03
Cykl warsztatow dla rodzicow i specjalistow 2017 04
Cykl warsztatow dla rodzicow i specjalistow 2017 05