Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dzieci ciągle są bite!

Tragiczne losy dzieci z Łodzi (zakatowana na śmierć 4-letnia dziewczynka i hospitalizowane z powodu maltretowania 3-miesięczne niemowlę) pokazują, jak ciągle niedoskonały jest w Polsce system ochrony dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje:
1. Dzieci do 3 roku życia to grupa największego ryzyka urazów i śmierci w wyniku przemocy opiekunów.
2. Co piąte dziecko w Polsce doświadcza stałej przemocy fizycznej ze strony osób dorosłych. To trzykrotnie więcej niż np.
    w Wielkiej Brytanii.
3. Nie mamy w Polsce systemu zapobiegania przemocy wobec dzieci w rodzinie - powszechnej edukacji i wsparcia dla
    młodych rodziców, systematycznego wspierania rodzin ryzyka, monitorowania sytuacji dzieci, które doświadczyły
    krzywdzenia.
4. Nie mamy specjalistycznych służb ochrony dzieci, badających zgłaszane podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

Po każdej informacji o znęcaniu się nad dziećmi wyrażamy swoje oburzenie w rozmowach, w internetowych komentarzach. Ale to nie wystarczy! To nie zwiększy bezpieczeństwa innych dzieci - ofiar przemocy w Polsce. Nie zatrzyma ich cierpienia i kolejnych tragedii.

Niekwestionowane jest znaczenie więzi i kontaktu dzieci z najbliższymi i wartości, jaką jest rodzina. Groźne jest jednak przekonanie, że zła czy dobra, ale jedynie rodzina jest zawsze optymalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Przypadki dzieci z Łodzi pokazują, czego może doświadczyć w rodzinie dziecko, jak drastycznie mogą krzywdzić je najbliżsi. Tymczasem oskarżenia pracowników socjalnych i sądów rodzinnych o bezpodstawne odbieranie dzieci z rodzin „z biedy”, poparte nietrafnymi diagnozami skali tego problemu, powodują, że, coraz częściej, służby odpowiedzialne za interwencję chroniącą dzieci przed przemocą, obawiają się ją podejmować.

Dzieci mają prawo do życia bez przemocy, do bezpieczeństwa i godności. Ale dalej prawie 80% dzieci jest bite (najczęściej są to sporadyczne klapsy czy lepy, ale też są „solidne lania” i kopanie). Blisko 30% dzieci do 15 roku życia doznaje przemocy seksualnej (w różnych formach - dane za „Niebieska Linia”). By przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i udzielać im pomocy oraz wsparcia pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz wychowawcy, pedagodzy i psychologowie z przedszkoli gminy Krobia uczestniczyli w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Organizatorzy szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi oraz Centrum Integracji Społecznej w Krobi podkreślają, że krzywdzeniu dzieci sprzyjają postawy rodziców akceptujące różne metody wychowawcze, zwłaszcza zaś sposoby karania. Wielu rodziców bije dzieci nie tylko w sytuacjach ostrego konfliktu, ale niejako „profilaktycznie”.

W szkoleniu warsztatowym, poświęconym problemowi krzywdzenia dzieci, uczestniczyli specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi z gminy Krobia. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Omówiono też szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

Omówiono też zasady reagowania specjalistów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jedna z przedszkolanek, uczestniczących w szkoleniu, stwierdziła: - To ważne zajęcia. W skondensowanej, uporządkowanej i przystępnej formie poznaliśmy zasady rozpoznawania przemocy której mogą doświadczać dzieci. Wiemy też, jak ważne jest reagowanie na podejrzenie, że któreś z dzieci doznaje przemocy i wiemy, jak reagować.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
Dzieci ciagle sa bite 2017 01