Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej
z udziałem przedstawiciela Powiatu Gostyńskiego

Ruszył projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Jego realizatorzy - trzy organizacje pozarządowe: Instytut WiseEuropa (lider projektu), Fundacja Przyjaciółka (partner projektu) i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (partner projektu), przyjęli sobie za cel ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020.

W tym celu powstanie NARZĘDZIE badawcze, dzięki któremu zostanie dokonana ocena przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie pieczy zastępczej w samorządach, co pozwoli na opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji.

O PROJEKCIE
Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli realizatorów oraz przedstawicieli reprezentujących samorządy powiatowe, „które w najwyższym stopniu osiągnęły standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Nadzorujący i realizatorzy wybrali na to stanowisko Mirosława Sobkowiaka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” oraz Małgorzatę Niemkiewicz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

By wesprzeć działania Komitetu Sterującego powołano Radę Ekspertów Komitetu Sterującego. Do jej składu weszli przedstawiciele: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Członkowie Komitetu i Rady Ekspertów nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu.

SPOSÓB REALIZACJI

Głównym rezultatem trwającego 20 miesięcy projektu jest stworzenie i wdrożenie, zaprojektowanego przy użyciu technologii informatycznych, NARZĘDZIA oceny procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Dzięki wykorzystaniu NARZĘDZIA władze powiatów będą mogły otrzymać rzetelne dane, dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Pozwolą one także dokonać porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Projekt podzielony został na kilka faz realizacji: koncepcji (opracowanie wstępnej wersji NARZĘDZIA), testowania (pilotaż w 5 powiatach, opracowanie finalnej wersji), badania (użycie NARZĘDZIA do oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach), modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian) oraz upowszechniania NARZĘDZIA (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Dodatkowo wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny - tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

O NARZĘDZIU
Dzięki NARZĘDZIU powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej. NARZĘDZIE pozwoli zmierzyć i ocenić działania samorządu w obszarze finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków europejskich). W przygotowaniu NARZĘDZIA zostaną wykorzystane „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu są powiaty, ich jednostki organizacyjne, władze oraz pracownicy. Adresatami wsparcia będą w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a także Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Pośrednio, wsparciem projektu zostaną objęte również dzieci pozostające pod opieką systemu pieczy zastępczej.

DLACZEGO REALIZOWANY JEST PROJEKT
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Ważne jest, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczanie strat związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” (26.10.2016 r.), po merytorycznej dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele OSPiMOPR „CENTRUM”, opracowano i przyjęto szereg uchwał pozwalających na inicjalizację działań w projekcie, m.in. o przyjęciu specyfikacji narzędzia badawczego, o przyjęciu harmonogramu realizacji Projektu, o przyjęciu Strategii komunikacji Projektu. Omówiono też: cel i proces zarządzania Projektem, wstępną koncepcję wskaźników, wstępną specyfikację techniczną narzędzia badawczego oraz zarządzanie ryzykiem Projektu.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Deinst pieczy zastepczej 2016 01
Deinst pieczy zastepczej 2016 02