Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zakończyło się kolejne szkolenie rodziców zastępczych
Poszukiwani są nowi kandydaci!

Zakończyło się kolejne, drugie już w tym roku, szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Tym razem było to szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.

Uczestniczyły w nim 2 rodziny, które przez dwa miesiące podnosiły swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzały wiedzę o wychowywaniu dzieci często dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO”: „Rodzina zastępcza zawodowa”, zatwierdzony decyzją Nr 3/2016/RZ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obie rodziny ukończyły kurs i otrzymały świadectwa uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze i ukończenia tego szkolenia. Otrzymały też zaświadczenia kwalifikacyjne do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej podkreśla: - Gratuluję obu rodzinom. Niebawem, choć nie od razu, staną się one, jako rodziny zawodowe, pracownikami PCPR, będą otrzymywać za to wynagrodzenie, ale też będą wobec nich, jako rodzin profesjonalnych, większe oczekiwania i wymagania.

Szkolenie, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, miało na celu doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych u dzieci, a także przygotowanie kandydatów do lepszego zrozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi. Szczególną uwagę zwrócono też na przygotowanie dotyczące współpracy z rodziną naturalną na rzecz podtrzymania więzi dziecka z rodziną oraz zwiększenia jego szans powrotu do środowiska naturalnego. Elementem szkolenia było też poszerzenie wiedzy o zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną.

PCPR w Gostyniu przypomina:
Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki.

Ważne: Kandydaci na rodziców muszą pamiętać, że rodzina zastępcza to nie adopcja; opieka zastępcza sprawowana jest czasowo, gdyż dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić. Dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, które trzeba umieć rozpoznawać; większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności, dlatego troska o cudze dzieci nie jest tym samym, co troska o dziecko własne, gdyż jest dużo trudniejsza. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: p. Alicja Data, Lucyna Nowak i Martyna Genderka (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 8:00 do 18:00, we wtorki, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00.

Informacje znajdziesz też na stronie PCPR w Gostyniu: gostyn-pcpr.info w zakładce Rodzinna piecza zastępcza.

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać!
Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców!