Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano 112 pracowników samorządów
i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują codziennie trudną, ale niewidoczną na pozór, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie blisko pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, Urząd Gminy w Poniecu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu, miała szczególną oprawę. Uświetnił ją koncert zespołu wokalnego „Humoreska”, kierowanego przez Edytę Wojciechowską. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a Gmina Poniec otrzymała wiele słów uznania od przybyłych za zadbanie o bardzo dobrą akustykę w nowej hali widowiskowo - sportowej.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (21.11.201 r.) do Ponieca przybyli włodarze gmin i powiatu: Wicestarosta Czesław Kołak, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Zastępca Wójta Pępowa Katarzyna Kmiecik-Rosa. Rolę gospodarza pełnił Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak. Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.

Powitał wszystkich gospodarz Wiceburmistrz Eugeniusz Nowak, podkreślając, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu.

Przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy wspartej wrażliwością i sercem, a także reintegracji zawodowej i społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej za pośrednictwem prowadzących uroczystość Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama.

Okolicznościowy wykład wygłosił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. Podkreślił w nim, że pomoc społeczna to system: po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania. Wskazał na problemy towarzyszące tej wyjątkowo ciężkiej i trudnej pracy i zachęcał do refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym, co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych (a przez to i w swoim), nad tym, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy można było inaczej…, lepiej...

Następnie wszyscy przybyli włodarze gmin oraz powiatu złożyli życzenia pracownikom gminnych i powiatowego systemu pomocy społecznej, podkreślając wyjątkową rolę systemu pomocy społecznej w pracy z ludźmi nieradzącymi sobie ze swoimi problemami oraz uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 112 osób z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Krobi, w Borku Wlkp., w Pogorzeli, w Piaskach, w Pępowie i w Poniecu, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z filiami w Gostyniu i w Krobi, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzonych przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Spółdzielni Socjalnej w Borku Wlkp. i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, a także wyróżniających się szczególnie rodziców zastępczych.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami.
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 01
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 02
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 03
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 04
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 05
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 06
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 07
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 08
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 09
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 10
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 11
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 12
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 13
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 14
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 15
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 16
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 17
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 18
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 19
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 20
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 21
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 22
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 23
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 24
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 25
Dzien Pracownika Socjalnego 2016 26