Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uczymy się przez całe życie

Stowarzyszenie „DZIECKO” pozyskało środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizuje wraz z partnerem: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu projekt „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”.

Z rozeznania i analizy potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim wynika bowiem, że rodziny dotknięte niepełnosprawnością nie mają na co dzień możliwości korzystania z szerokiej oferty zajęć, szkoleń, warsztatów. Składają się na to różne przyczyny: problemy finansowe, ograniczona samodzielność członków rodzin, niewiedza o możliwościach czy niska motywacja i brak aktywności osób z niepełnoprawnością, a także ich środowiska rodzinnego. Nierzadko jedyną możliwością skorzystania z innych form szkoleń, warsztatów, czy kursów jest uczestnictwo w zorganizowanych projektach, oferowanych przez instytucje lub stowarzyszenia.

Odpowiedzią na stwierdzone problemy są proponowane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” działania skierowane do rodzin osób niepełnosprawnych. Organizowane są szkolenia dla opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, mające na celu podnoszenie ich kompetencji i wiedzy o tym, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, jak sprawować nad nimi opiekę i udzielać pomocy w procesie ich rehabilitacji. Szkolenia te zwiększają poczucie więzi i wsparcia, a oprócz tego pozwalają one upowszechniać sprawdzone przez innych, skuteczne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, wsparta pozytywną motywacją pomaga spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej strony.

Równolegle organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie Powiatu Gostyńskiego. Liderki projektu: Beata Kasperczak i Dominika Karlińska podkreślają: - Chcemy, aby szkolenia umożliwiły podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanych zadań. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomoże pracownikom i wolontariuszom spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaci ich zasób kompetencji, dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań.

W ramach projektu są też prowadzone warsztaty dla rodzin, uczące skutecznej dbałości o czystość, umiejętności polepszania warunków mieszkaniowych, a także mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, podnoszące ich umiejętności dbania o dom, umiejętności właściwego zakupu najbardziej potrzebnych środków chemicznych i higienicznych dla utrzymywania stałego porządku w domu nawet w skromnych warunkach, zwiększające ich aktywność życiową i zaradność oraz niezależność ekonomiczną poprzez np. trening ekonomiczny.

Koordynatorki dodają: - Projekt ma na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności beneficjentów. Szkolenia zwiększą wiedzę o problemach związanych z niepełnosprawnością, obok wiedzy teoretycznej będzie można zdobyć praktyczne umiejętności, które można użyć zaraz po wyjściu z zajęć; warsztaty pozwolą przywrócić rodzinom osób z niepełnosprawnością umiejętność radzenia sobie w sytuacjach życiowych, stworzą możliwości do dalszego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale też z zadbaniem o siebie.

Wszystkie działania dla uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach konkursowego grantu, własnym środkom finansowym Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz pracy wolontariuszy i partnerów stowarzyszenia.
Samorzad Woj Wlkp_logo