Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Międzypowiatowa konferencja
„Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”

W Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Konferencję otworzył Mirosław Sobkowiak dyrektor PCPR w Gostyniu i jednocześnie terapeuta środowiskowy, przedstawiając „System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie powiatu gostyńskiego”. Oprócz wskazania zasobów na terenie powiatu i omówienia wielu powiatowych programów realizowanych na rzecz środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, scharakteryzował też działania poszczególnych placówek i instytucji: Domów Pomocy Społecznej w Rogowie, Chwałkowie i Zimnowodzie, Środowiskowych Domów Samopomocy w Gostyniu i Chwałkowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i siedmiu Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Punktów Pomocy Rzeczowej i Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Telefonu Zaufania przy PCPR w Gostyniu, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Klubu Integracji Społecznej w Borku Wlkp., Spółdzielni Socjalnych: „ARKA”, „KAMERDYNER”, „POMOCNA DŁOŃ”, „ECOSS”. Wskazał też na ważną rolę organizacji pozarządowych, aktywnych we wspieraniu rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi: Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Chwałkowie, Stowarzyszenia „DZIECKO”, Stowarzyszenia „MOST”, Stowarzyszenia „JA TEŻ POMAGAM”, Stowarzyszenia „KREATYWNI” i Stowarzyszenia Chorych na SM w Gostyniu.

Kolejny prelegent psycholog Jakub Molinus przedstawił temat „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku (w placówkach i instytucjach: w szkole, w środowiskowym domu samopomocy, w warsztatach terapii zajęciowej, w domu pomocy społecznej, w organizacji pozarządowej itp.)” Zwrócił on uwagę na konieczność dostosowania oddziaływań specjalistów do indywidualnych predyspozycji osób z zaburzeniami psychicznymi i na ważną rolę zbudowania relacji opartej na zaufaniu i rozumieniu potrzeb i lęków wspieranych osób. Scharakteryzował też niebezpieczeństwa i ograniczenia utrudniające budowanie relacji wsparcia, wskazując jednocześnie sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami. Podkreślił też, że najważniejsze w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest zaprzestanie skupiania się na ich niepełnosprawności i zobaczenie w nich człowieka, którego się traktuje normalnie oraz szukanie w nich szans i możliwości i ich wspieranie przez środowisko, w którym żyją, czyli odpowiednie działania placówek, opiekunów, nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, ale też urzędników, policjantów, sprzedawców itp., którym prowadzący tę część konferencji przekazał wiele praktycznych wskazówek.

Z kolei temat „Wspieranie członków rodziny jako ważny element wsparcia osoby z zaburzeniami psychicznymi” przedstawiła psycholog Lucyna Nowak. Przypomniała, że według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii Polskiej Akademii Nauk co trzeci Polak ma problemy i zaburzenia psychiczne, a corocznie ponad półtora miliona Polaków trafia do szpitali psychiatrycznych. Skupiła się następnie na funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w rodzinach. Wskazała obawy bliskich temu towarzyszące oraz zmiany w funkcjonowaniu rodziny, wynikające z pojawienia się lub ujawnienia osób z takimi problemami. Przedstawiła szereg praktycznych porad ułatwiających życie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i wspieranie ich. Podkreśliła, że sukces w leczeniu zaburzeń u tych osób to nie tylko leki i terapie, ale przede wszystkim stworzenie właściwych warunków w środowisku, a zwłaszcza w ich domu. Stąd konieczna jest praca, np. psychoedukacyjna i wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Prelegentka wskazała różne formy takiego wsparcia i przedstawiła materiały instruktażowe dla członków rodzin.

Ostatnią część konferencji wypełniła dyskusja, w trakcie której omawiano szczegółowiej istotne elementy pomagające specjalistom i rodzinom żyć, towarzyszyć i pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kilkakrotnie dyskutanci podkreślali, że dzięki tej konferencji - po raz pierwszy razem spotkało się tak szerokie środowisko wspierające na co dzień osoby z zaburzeniami psychicznymi i tyle ważnych informacji i porad zostało mu przekazane.

Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej.

Konferencję zrealizowano w ramach „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”. Jego celem jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany jest też ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.
Miedzypowiatowa konferencja Jak wspierac 2016 01
Miedzypowiatowa konferencja Jak wspierac 2016 02
Miedzypowiatowa konferencja Jak wspierac 2016 03
Miedzypowiatowa konferencja Jak wspierac 2016 04