Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pępowo przeciw przemocy wobec dzieci

Prawie 80% dzieci jest bite. Najczęściej są to sporadyczne klapsy, ale też są „solidne lania” i kopanie. Ponad 30% dzieci do 15 roku życia doznaje przemocy seksualnej (najczęściej przez dotykanie narządów płciowych, ale też występuje zmuszanie do pełnego współżycia - dane za „Niebieska Linia”). By przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i udzielać im pomocy oraz wsparcia kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pępowie uczestniczyła w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Organizatorzy szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Zespół Szkół Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Pępowie, podkreślają, że krzywdzeniu dzieci sprzyjają postawy rodziców akceptujące różne metody wychowawcze, zwłaszcza zaś sposoby karania. Wielu rodziców bije dzieci nie tylko w sytuacjach ostrego konfliktu, ale niejako „profilaktycznie”.

W szkoleniu warsztatowym, poświęconym problemowi krzywdzenia dzieci, uczestniczyli edukacyjni specjaliści: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pępowie: pracowni socjalni, pielęgniarki i policjanci, a także wychowawcy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą w gminie Pępowo. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

Na szkoleniu omówiono też szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania specjalistów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - Warto spotykać się ze sobą i ustalać zasady wspólnego przeciwdziałania przemocy, tak jak się to stało na tym szkoleniu. - Uczestnicy i organizatorzy umówili się na kolejne szkolenie we wrześniu.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
Pepowo przeciw przemocy wobec dzieci 2016 01
Pepowo przeciw przemocy wobec dzieci 2016 02