Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Kolejne dzieci trafiły już do nowych rodzin zastępczych.
Ale potrzebne są już kolejne rodziny.
I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym dla dzieci, które czekają na prawdziwy dom!

I
Zakończyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Uczestniczący w nim kandydaci na rodziców przez kilka miesięcy pilnie uczęszczali na zajęcia, podnoszą swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzają wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR szkolili kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu: „Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Te rodziny już uzyskały też akceptację Sądu Rodzinnego w Gostyniu i przyjęły pod swój dach dzieci pozbawione swoich domów.

II
Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować sercem i ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza kolejny nabór na szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty - marzec 2017 r.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i jego potrzeby, w tym potrzebę kontaktu z rodzicami biologicznymi, którzy z różnych względów nie są w stanie wychowywać swoje dzieci, ale są ważną częścią ich życia. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki.*

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: p. Alicja Data, Lucyna Nowak i Martyna Genderka (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 8:00 do 18:00, we wtorki, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00.

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.
Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców.
Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.

* 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu
       rodziny i systemie pieczy zastępczej:
  1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu
      egzekucyjnego;
  4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku
      przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
      wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych
      potrzeb, w tym:
      a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
      b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
      c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
    powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
    przestępstwo skarbowe.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło
    dochodów.
Rodzina zastepcza szansa_logo_710x710