Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Terapeuci się szkolą

W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co jest ważnym wsparciem w codziennej pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty trenerów programu „Trening umiejętności społecznych” zrealizowano w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

W warsztatach wzięli udział terapeuci pracujący na co dzień w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Ośrodkach Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiatach: gostyńskim, pleszewskim, kościańskim, leszczyńskim i rawickim.

Warsztaty prowadziła Elżbieta Gadomska - terapeuta, trener i edukator. Przedstawiła ona podstawy psychologiczno-prawne pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zwróciła uwagę na konieczność dostosowania się terapeutów do potrzeb i możliwości podopiecznych, by, po zdiagnozowaniu sytuacji danej osoby niepełnosprawnej, dobrać właściwe formy terapii i rehabilitacji, umożliwiające poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczanie i osiąganie wyznaczanych celów. Podkreślała też znaczenie procesu budowania motywacji u osoby niepełnosprawnej do zmiany swojej sytuacji, np. przez uczenie się nowych umiejętności społecznych, czy komunikacyjnych, tak by stały się one nawykiem. Warto zaznaczyć, że nawyki buduje się poprzez powtarzanie czynności tak, by w końcu wykonywać je automatycznie. Wykształcenie i wprowadzenie nowego nawyku trwa od 20 do 70 dni.

Omówiono też zasady efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, np. wolne i wyraźne mówienie, używanie odpowiedniej mimiki i intonacji, spokój i kontakt wzrokowy, prosty i przystępny język, kontakt dotykowy, słuchanie ze zrozumieniem.

Główną częścią warsztatów było podniesienie kompetencji terapeutów w zakresie treningu umiejętności społecznych. Obejmuje on trening samodzielności (samoobsługa, zaradność osobista, higiena osobista i miejsca zamieszkania, kulinaria i zdrowe żywienie, zachowanie się przy stole, obsługa podstawowych urządzeń domowych), trening umiejętności społecznych i interdyscyplinarnych (współpraca i współdziałanie, rozwiązywanie problemów międzyludzkich, integracja ze środowiskiem, kreatywność i wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, planowanie zakupów, załatwianie spraw urzędowych), trening umiejętności spędzania wolnego czasu (rozwijanie zainteresowań, właściwe korzystanie z miejsc i imprez publicznych, czynne uczestnictwo w formach rekreacyjnych), trening ruchowy i rehabilitacja. Poszczególne elementy w formie warsztatowej przepracowano praktycznie.

Wskazywano też, że ważnym elementem kierującym treningiem społecznym jest indywidualny plan postępowania wspierającego, opracowywany dla każdego z podopiecznych. W czasie warsztatów ćwiczono tez opracowywanie indywidualnych planów. Istotną sprawą jest też współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.

Warsztaty zakończyły się też przypomnieniem kodeksu etycznego terapeuty.

Projekt „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt jest współfinansowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wsparcia udziela też Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, a Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu przeznaczyły na to działanie własne środki finansowe.
Terapeuci sie szkola 2016 01
Terapeuci sie szkola 2016 02
Terapeuci sie szkola 2016 03
Terapeuci sie szkola 2016_plakat